• Yönetimin Etkinliği, Hesap Verebilirliği, Kamuoyunu Bilgilendirme

  Kurum, eğitim-öğretim programlarını ve araştırma-geliştirme faaliyetlerini de içerecek şekilde tüm faaliyetleri hakkındaki bilgileri açık, doğru, güncel ve kolay ulaşılabilir şekilde yayımlamalı ve kamuoyunu bilgilendirmelidir. Kurum, yönetim ve idari kadroların verimliliğini ölçüp değerlendirebilen ve hesap verebilirliklerini sağlayan yaklaşımlara sahip olmalıdır.

 • Kurum Dışından Tedarik Edilen Hizmetlerin Yönetim Sistemi

  Yükseköğretim kurumu, dışarıdan aldığı destek hizmetlerinin uygunluğunu, kalitesini ve sürekliliğini güvence altına almak üzere tedarikçileri ve iş paydaşları ile işbirliği yönetimi uygulamalıdır.

 • Bilgi Yönetim Sistemi

  Kurum, yönetsel ve operasyonel faaliyetlerinin etkin yönetimini güvence altına alabilmek üzere gerekli bilgi ve verileri periyodik olarak toplamalı, analiz etmeli ve süreçlerini iyileştirmek üzere kullanmalıdır.

 • Kaynakların Yönetimi

  Kurum, insan kaynakları, mali kaynakları ile taşınır ve taşınmaz kaynaklarının tümünü etkili ve verimli kullandığını güvence altına almak üzere bir yönetim sistemine sahip olmalıdır.

 • Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı

  Kurum, stratejik hedeflerine ulaşmayı nitelik ve nicelik olarak güvence altına alan yönetsel ve idari yapılanmaya sahip olmalıdır. Yönetim kadrosu gerekli yapıcı liderliği üstlenebilmeli, tüm kadrolar gerekli yetkinliğe sahip olmalıdır.

 • Araştırma Politikası

  Araştırma politikası, kurumun araştırma alanında doğru karar almasına rehberlik eden ilke, kural ve esaslardır.  Kurumun, araştırmaya bakış açısını ve araştırma faaliyetlerinde izleyeceği ilkeleri ifade eden ve kurumun tamamında benimsenen bir araştırma politikası tanımlanmalıdır. Bir başka deyişle, kurumun araştırma stratejilerini geliştirmesine ve uygulamasına yol gösteren bir araştırma politikası olmalıdır. Araştırma politikası…