• Programların Yapısı ve Kurumun Ölçme-Değerlendirme Yaklaşımı

  Bir yükseköğretim Kurumunda yer alan programların yapısı mezun yeterliliklerini sağlayacak şekilde planlanmalı, uygulanmalı, değerlendirilmeli ve geliştirme çalışmaları sürekli devam etmelidir. Yükseköğretimde kalite güvencesi bağlamında öğrenci merkezli program anlayışı temele alındığı için programların yapısı oluşturulurken öğrencilere kazandırılacak çıktı/kazanımların gerçekleştirilmesi esas alınmaktadır.

 • Toplumsal Katkı Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi

  “Toplumsal Katkı Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi” başlığında performans değerlendirme, performans göstergesi ve öz değerlendirme kavramları ön plana çıkmaktadır. Kurumun toplumsal katkı uygulamalarını ve çıktılarını verilere dayalı ve periyodik olarak ölçme, değerlendirme ve sonuçlarını yayımlama süreçlerinin yönetilmesinde bu kavramların önemli işlevleri vardır.

 • Toplumsal Katkı Stratejisi ve Hedefleri

  Kurum, stratejik planı çerçevesinde toplumsal katkı politikası ile ilişkili toplumsal katkı strateji ve hedefleri ile uyumlu toplumsal katkı uygulamalarını teşvik etmelidir. Bu bağlamda kurumun toplumsal katkı politikası ile ilişkili toplumsal katkı stratejisi ve hedefleri belirlenmelidir. Daha sonra toplumsal katkı hedefleri ile ilgili toplumsal katkı çıktıları oluşturulmalıdır.

 • Öğrenci Merkezli Öğrenme-Öğretme ile Ölçme ve Değerlendirme

  Yükseköğretimde kalite güvencesi sisteminde eğitim- öğretim ile ilgili dikkate alınacak temel ölçütlerden biri de öğrenci merkezli öğrenme-öğretme ve ölçme değerlendirmedir. Öğrenme-öğretme süreçlerinde öğrencilerin dersin merkezinde olduğu aktif olarak derse katıldığı süreçler öğrenci merkezli öğrenme-öğretme süreçleridir.

 • Programların Tasarımı ve Onayı

  Bir yükseköğretim kurumu, programların tasarımı ve onayı için tanımlı süreçlere sahip olmalıdır. Programlar, hedeflenen öğrenme çıktıları da dâhil olmak üzere, amaçlarına uygun olarak tasarlanmalıdır. Programın sonucu olan yeterlilikler, programa uygun seviyedeki Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesini (TYYÇ) de kapsayacak şekilde tanımlanmalı ve ilgili paydaşlara duyurulmalıdır.