Kalite Komisyonu

Organizasyonel yapı

Kalite güvence sisteminin organizasyonel yapısı içinde başta rektör, rektör yardımcıları ve genel sekreter olmak üzere dekanlar, enstitü, meslek yüksekokulu ve yüksekokul müdürleri, bölüm başkanları, varsa İngilizce Dil Okulu müdürleri ve idari birim sorumluları ile birim düzeyinde kalite komisyonu yapılanmaları yer alırlar.

Sürecin koordinasyonunu ise Kalite Komisyonu ile Stratejik Planlama ve Kalite Güvence Destek Ofisi yapar. Bu örgütlenme yapısı destek, yönlendirme ve motivasyon sağlamak üzere kurumların yapısına göre çeşitlendirilebilir.

Kalite komisyonu üyeleri

  • Üye sayısı, senato tarafından belirlenen üyelerin iki yıldan az olmamak şartıyla üyelik süreleri ile komisyonun çalışma usul ve esasları üniversite senatolarınca, senatosu bulunmayan yükseköğretim kurumlarında yönetim kurullarınca belirlenir ve yükseköğretim kurumunun internet sayfasında kamuoyu ile paylaşılır.
  • Komisyon üyesi öğrenci temsilcisi, üniversite senatoları tarafından belirlenecek ilke ve esaslar dâhilinde belirlenir ve görev süresi bir yıldır.
  • Komisyonun büro ve personel destek hizmetleri, ilgili yükseköğretim kurumunun strateji geliştirme daire başkanlığı veya ilgili birimi tarafından yürütülür.

Kalite komisyonunun görev ve sorumlulukları

  • Kurumun stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda ve Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin değerlendirilmesi, izlenmesi ve kalitesinin geliştirilmesi amacıyla ilgili kurumun iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, kuruma özgü anahtar performans göstergelerini tespit etmek, program değerlendirmesi yapmak ve bu kapsamdaki çalışmaları senatoya; senato bulunmayan kurumlarda ise yönetim kuruluna sunmak,
  • İç değerlendirme çalışmalarını planlamak, yürütmek ve kurumsal değerlendirme ve iyileştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurum iç değerlendirme raporunu hazırlayarak senatoya; senato bulunmayan kurumlarda ise yönetim kuruluna sunmak ve onaylanan yıllık kurum iç değerlendirme raporunu kurumun resmi internet sayfasından kolay erişilebilir şekilde kamuoyu ile paylaşmak,
  • Kurumsal dış değerlendirme programı için gerekli hazırlıkları yapmak, süreçle ilgili iç ve dış paydaşları bilgilendirmek,
  • Kurulun dış değerlendirme süreci sırasındaki çalışmalarına destek vermektir.

Komisyonun akademik ve idari birimlerle ilişkisi

Yükseköğretim Kalite Komisyonunun teşkili “Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği”ne dayanır. Bu yönetmelikten esasla oluşturulan Komisyonlarda üst yönetimin, strateji dairesi başkanlığı/ilgili süreçlerden sorumlu birimin akademik birimlerin ve öğrencilerin temsiliyeti sağlanır. Ancak kalite güvencesi sisteminin tüm kuruma nüfuz etmesi için bu yeterli değildir. Komisyon, hem kendi çalışmalarını yaygınlaştırmak ve hem de tüm birimlerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi sahibi olmak için tüm akademik ve idari birimlerle sıkı bir ilişki içinde olmalıdır.

Bu amaçla Komisyon, çeşitli organizasyonel yapılanma stratejilerini kullanabilir. Örneğin;

  • Her birim için ayrı ayrı alt kalite komisyonları oluşturabilir.
  • İç kalite güvence sistemi ana başlıklarına yönelik olarak ilgili birimlerin akademik ve idari uzmanlarından oluşan alt komisyonlar oluşturabilir.
  • Kurumun stratejik amaç ve hedeflerine yönelik alt komisyonlar oluşturabilir.

Böylece Kalite Komisyonu hem kendi üyeleri hem de alt komisyon üyeleri kanalıyla kurumun kalite güvencesi sitemini yönetebilir ve kalite kültürünü kurum içinde yaygınlaştırabilir. Öte yandan her bir üye ve alt komisyon da; kalite güvencesi sistemi hakkında iletişimde bulunmak, kendi sorumluluğunda olan birimlerde kalite yönetimini teşvik etmek ve Komisyon çalışmalarını kalite konusunda desteklemek üzere yapılanmış olur. Komisyonun çalışmalarını daha etkili bir şekilde yürütebilmesi ve kurumun tüm birimleri ile daimi iletişimi sağlayabilmesi açısından Kalite Komisyonlarının ayrıca idari bir destek yapılanmasına ihtiyaçları vardır. Kurumun büyüklüğüne göre belirlenecek olan idari destek yapılanması sayesinde kurum içinde sürekli iletişim ve kesintisiz bilgi akışı sağlanabilir.

Birimler ve bireyler düzeyinde kalite güvencesi kültürü

Yükseköğretim kurumlarında iç kalite güvencesi sisteminin içselleştirilmesi ve sürdürülebilir olması kurum içinde kalite kültürünün benimsenmesi ile doğrudan ilişkilidir. Kalite güvencesi kurumun tamamını ilgilendiren bir süreçtir ve kurumda yaşayan tüm bireylerin sahiplenmesini gerektirir.  Kalite kültürünün yükseköğretim kurumlarında yaygınlaşması, benimsenmesi ve tüm yükseköğretim sisteminde güçlendirilmesi bazen yıllar alabilecek uzun bir süreçtir.

Bu nedenle iç kalite güvencesi sisteminin yapılandırılması aşamasında, kolaylaştırıcı, bireysel iş yükünü hafifleten, sürdürülebilir mekanizmaların hayata geçirilmesi, her aşamada etkin liderlik yapılması, yükseköğretim kurum komisyonları tarafından düzenlenecek, rehberlik, bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinin uygulamalara eşlik etmesi önemlidir.

Dr. E. Grady Bogue. Credit The University of Tennessee at Chattanooga, 1988

“Yükseköğretimde kalite güvencesi, sistematik ancak aynı zamanda bireysel; teknik ancak bir o kadar da manevi bir süreçtir. Bir yükseköğretim kurumunda etkin bir kalite güvence sisteminin varlığından bahsediyorsak; Bu sistem, mutlaka öğrenme iklimini güvende tutma konusunda kararlı ve cesur kişilerce; etraflıca düşünülerek ve hünerle geliştirilmiş modeller üzerine kurulmuştur.”Son güncelleme 18 Temmuz 2019

Bu içerik faydalı mıydı?

İlgili İçerikler