1. Ana Sayfa
 2. Eğitim-Öğretim Süreçleri
 3. Öğrenci Merkezli Öğretim, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenci Merkezli Öğretim, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenci merkezli öğrenme-öğretme yaklaşım, yöntem ve teknikleri

Yükseköğretimde kalite güvencesi sisteminde eğitim- öğretim ile ilgili dikkate alınacak temel ölçütlerden biri de öğrenci merkezli öğrenme-öğretme ve ölçme değerlendirmedir. Öğrenme-öğretme süreçlerinde öğrencilerin dersin merkezinde olduğu aktif olarak derse katıldığı süreçler öğrenci merkezli öğrenme-öğretme süreçleridir. Kazanımlar/çıktılar, öğretim yöntem ve teknikleri, araç ve gereçler başta olmak üzere tüm öğeler etkileşime girerek öğrencilerin derste yaparak yaşayarak öğrenme uygulamalarına yönelik yönergelere dönüşür.

Yükseköğretimde kullanılabilecek Öğrenci merkezli öğrenme-öğretme yaklaşımlarına örnekler aşağıda  Şekil 1’de verilmiştir.

Şekil 1. Öğrenci Merkezli Öğrenme-Öğretme Yaklaşımları Örnekleri

Yükseköğretimde kullanılabilecek öğrenci merkezli öğrenme-öğretme yöntem ve tekniklerinden örnekler aşağıda Şekil 2’de yer almaktadır.

Şekil 2. Öğrenci Merkezli Öğrenme Öğretme Yöntem ve Teknikleri Örnekleri
NOT:

Öğretim elemanlarına uygulanan eğitici eğitimi ihtiyaç analizi anketi sonuçlarına göre en çok ihtiyaç duyulan öğrenme-öğretme yaklaşımlarının sırasıyla “Proje Temelli Öğrenme, Probleme Dayalı Öğrenme ve Araştırma Temelli Öğrenme” yaklaşımları olduğu ve en çok ihtiyaç duyulan öğrenme-öğretme yöntemlerinin ise sırasıyla “Problem Çözme, Tartışma ve Örnek Olay” yöntemleri olduğu bulunmuştur. Bu nedenle kalite komisyonlarının, kurumlarındaki öğretim elemanlarının ihtiyaçlarını belirlemesi ve ihtiyaç duyulan konularda eğitimler düzenlemesi önerilmektedir (Uygur ve Yelken, 2018).

Öğrenci merkezli öğrenme öğretme süreçlerinde dikkate alınması gereken en önemli öge çıktı/kazanımların gerçekleştirilmesidir. Çıktı temelli eğitim-öğretim olarak da isimlendirilebilecek bu süreçte öğrencinin bireysel farklılıklarını dikkate alan öğrenci merkezli ve iş-yüküne dayalı bir sistemde hazırlanan eğitim programları kastedilmektedir. Bu bağlamda iş yükü temelli kredinin belirlenmesi, öğrenme çıktılarının oluşturulması, öğrenme ve öğretme yaklaşım yöntem ve teknikleri ve ölçme ve değerlendirme yöntemleri ayrılamaz öğelerdir (Tuning Educational Structures in Europe).

Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirmede Yükseköğretim Kurumlarının Dikkate Alacağı İlkeler

 1. Öğrenci ve öğrenme merkezli eğitim-öğretim yaklaşımı benimsenmelidir.
 2. Aktif etkileşimli öğrenme odaklı ders yöntem ve teknikleri uygulanmalıdır.
 3. Uygulamalı eğitim modelleri kullanılmalıdır.
 4. Programlarda yer alan derslerin öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerleri (AKTS) belirlenmelidir.
 5. Öğrencilerin yurt içi ve/veya yurt dışındaki uygulama ve stajlarının iş yükleri belirlenmeli (AKTS kredisi) ve programın toplam iş yüküne dâhil edilmelidir.
 6. Programların yürütülmesinde öğrencilerin aktif rol alması sağlanmalıdır.
 7. Önceki öğrenmelerin tanınması için gerekli süreçler oluşturulmalıdır.
 8. Seçmeli / zorunlu ders dengesi sağlanmalıdır.
 9. Üniversite – Fakülte ortak seçmeli derslerinin yönetimi sağlanmalıdır.
 10. Alana ait olmayan (genel) kazanımların sağlanması için gerekli süreçler oluşturulmalıdır.
 11. Başarı ölçme ve değerlendirme yöntemi, hedeflenen ders öğrenme çıktılarına/kazanımlarına ulaşıldığını ölçebilecek şekilde tasarlanmalıdır.
 12. Ölçme yöntemleri, sürece ve ürüne dayalı olarak çeşitlendirilmelidir.
 13. Değerlendirmeyi doğru, adil ve tutarlı şekilde yapmayı güvence altına alan bir yöntem izlenmelidir.
 14. Öğrencinin devamını veya sınava girmesini engelleyen haklı ve geçerli nedenlerin oluşması durumunu kapsayan açık düzenlemeler oluşturulmalıdır.
 15. Özel yaklaşım gerektiren öğrenciler (engelli veya uluslararası öğrenciler gibi) için düzenlemeler yapılmalıdır.
 16. Öğrencilerin karar alma mekanizmalarına katılımı sağlanmalıdır.

Ölçme ve değerlendirme

Öğrencilerin başarıları, hedeflere ve kazanımlara ulaşma düzeyi hakkında karara varmak amacıyla çeşitli kaynaklardan bilgi toplama ve bilgiyi organize etmeye yönelik sistematik bir süreç gerçekleştirilir. Ürüne yönelik değerlendirme ve sürece yönelik değerlendirme yapılır. Öğrenci merkezli eğitimde sürece dayalı değerlendirme çok önemlidir.

Ölçme ve Değerlendirme süreçleri; öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeylerini belirlemek, gelişimlerini izlemek ve dönüt vermek, öğretme-öğrenme süreçlerinin etkililiğini belirlemek ve programları değerlendirerek geliştirmek amacıyla yapılır.

Öğrenci Merkezli Ölçme ve Değerlendirme Yöntem ve Tekniklerinden Örnekler

Şekil 4. Öğrenci Merkezli Ölçme ve Değerlendirme Yöntem ve Teknikleri Örnekleri
Son güncelleme 16 Temmuz 2019

Bu içerik faydalı mıydı?

İlgili İçerikler