1. Forum

Notifications
Clear all

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAKKINDA BİR ÖNERİ  

 

Öğr. Gör. Kuddis Büyükakıllı
Katılım : 1 sene önce
Gönderiler: 7
13/09/2019 2:00 pm  

Genel olarak bakıldığında, Kurum İç Değerlendirme Raporunu iki bölüm olarak ele almak gerektiği ortaya çıkmaktadır. Birincisi, Kalite Güvence Sistemi gereği oluşturulması gereken süreç, plan ve yöntemleri içermektedir. Bunlar yıldan yıla pek fazla değişiklik göstermeyen dokümanlardır. Sadece, gerektiğinde, üzerinde revizyon çalışmaları yapılması gerekebilir. İkinci bölüm ise kurumun yaptığı iyileştirme çalışmalarını içermekte ve her yıl yeniden cevaplanması gerek başlıkları içermektedir. Bunları şu şekilde isimlendirebiliriz diye düşünüyorum:

 1. Kalite Güvence El Kitabı
 2. Kurum İç Değerlendirme Raporu

Bu durumda, üniversite birimleri daha kolay bir şekilde raporlarını hazırlayarak kurum raporu oluşturulabilir diye düşünüyorum. Hazırladığım iki ayrı doküman aşağıdadır:

KALİTE GÜVENCE EL KİTABI

 

 

 

 1. KURUM HAKKINDA BİLGİLER

 

1.1. İletişim Bilgileri

      

1.2. Tarihsel Gelişim

   

1.3. Eğitim-Öğretim Hizmeti Sunan Birimler

 

 

Adı

Programın Türü

Eğitim Dili

Programlar

 

 

 

Çift Anadallar

 

 

 

Yandallar

 

 

 

Ortak Dereceler

 

 

 

 

1.4. Araştırma Faaliyetinin Yürütüldüğü Birimler

 

 • Araştırma merkezleri
 • Laboratuvarlar
 • Proje koordinasyon birimi
 • Teknoloji transfer ofisi
 • Fikri mülkiyet kurulu
 • Teknoparklar
 • Ön kuluçka birimleri
 • Kuluçka birimleri 

 

1.5. Organizasyonel Yapı

 

 • Organizasyon şeması
 • Akademik birimler
 • Yönetsel birimler
 • Koordinatörlükler
 • Ofisler
 • Danışma kurulları
 • Paydaş ilişkileri yönetimi birimi

 

 

II- KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ

 

 • Kalite Politikası

 

 1. Misyon
 2. Misyonu Belirleme Süreci
 3. Misyonu İzleme Süreci
 4. Misyonu İyileştirme Süreci
 5. Misyon Farklılaşması Odaklı Yaklaşımlar
 6. Vizyon
 7. Vizyonu Belirleme Süreci
 8. Vizyonu İzleme Süreci
 9. Vizyonu İyileştirme Süreci
 10. Değerler
 11. Stratejik Amaçlar
 12. Stratejik Amaçların Belirlenmesi
 13. Hedefler
 14. Hedefleri Belirleme Süreci
 15. Hedefleri İzleme Süreci
 16. Hedefleri İyileştirme Süreci
 17. Performans Göstergeleri
 18. Performans Göstergelerini Belirleme Süreci
 19. Performans Göstergelerini İzleme Süreci
 20. Performans Göstergelerini İyileştirme Süreci
 21. Misyon, Vizyon ve Hedeflere Nasıl Ulaşılmaya Çalışılıyor?
  1. Kalite Güvencesi Süreçlerinin Uygulanması
  2. İç Değerlendirme Süreçlerinin Uygulanması
  3. Dış Değerlendirme Sonuçlarına Göre Süreçlerin İyileştirilmesi
  4. Eylem Planlarının Hazırlanması ve Uygulanması
  5. İyileştirme Faaliyetlerinin Etkilerinin Kurumun İşleyiş ve İş Yapış Yöntemlerine Yansıması
  6. İyileştirme Çevrimlerinin Kapatılması
  7. Planlama, Uygulama, Kontrol Etme ve Önlem Alma (PUKÖ) Döngüsünün Gerçekleştirilmesi
 22. Kalite Güvencesi Stratejilerinin Uygulanması
 23. Kalite Güvencesi Stratejileri Uygulamalarının İzlenmesi
 24. Kalite Güvencesi Stratejileri Uygulama Sürecinin İyileştirilmesi
 25. Kalite Güvencesi Stratejileri İzleme Sürecinin İyileştirilmesi
 26. Kalite Güvencesi Stratejileri Belirleme Sürecinin İyileştirilmesi
 27. Kalite Güvencesi Stratejilerinin, Hedeflerin, Önceliklerin ve Tercihlerin Misyon ve Vizyon ile İlişkisi
  1. Kalite Güvencesi Süreçlerini Ölçme ve İzleme Sistemi
  2. İç Değerlendirme Süreçlerini Ölçme ve İzleme Sistemi
 28. Geçmişten Bugüne Kadar Geçirmiş Olduğu ve Devam Eden Kalite Konusundaki Deneyimleri ve Bu Deneyimlerden Öğrenimleri ve Kazanımları
 29. Kurumsal Dış Değerlendirmeler
 30. Program Akreditasyonları
 31. Laboratuvar Akreditasyonları
 32. Sistem Standartları
 33. TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
 34. TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
 • TS EN ISO 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
 1. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi
 2. Kaynakların Paylaşımında Birimler Arası Dengenin Kurulması
 3. Liderlerin Çalışanların Hedef Birliğini Sağlama Yöntemleri
 4. Kalite Güvencesi Politikaları
 5. Kalite Politikası
 6. Uluslararasılaşma Politikası
 7. Eğitim-Öğretim Politikası
 8. Araştırma Politikası
 9. Yönetim Politikası
 10. İnsan Kaynakları Politikası
 11. Bilgi Yönetimi Politikası
 12. Hesap Verebilirlik ve Şeffaflık Politikası
 13. Kalite Güvencesi Politikalarının İyileştirilmesi
 14. Kalite Politikasını Tüm Paydaşlara Duyurma ve Kurum İçi ve Dışında Yayılımını Sağlama Yöntemleri
 15. Kalite Politikası Amaçlar ve Standartlar
 16. Kalite Yönetimi ile Stratejik Yönetimin Entegrasyonu
 17. Kalite Yönetimi ile Stratejik Yönetimin Entegrasyonunun Sürekliliği
 18. Performans Göstergelerini İzleme Yöntemi
 19. Uluslararasılaşma Stratejisi
 20. Uluslararasılaşma Stratejisini Başarmak Üzere Belirlenen Hedefler
 21. Uluslararasılaşma Stratejisini Başarmak Üzere Belirlenen Göstergeler
 22. Uluslararasılaşma Stratejisini Başarmak Üzere Belirlenen Göstergelerin İzlenmesi
 23. Geçmişten Bugüne Kadar Geçirmiş Olduğu ve Devam Eden Kalite Konusundaki Deneyimleri ve Bu Deneyimlerden Öğrenimleri ve Kazanımları
 24. Kurumsal Dış Değerlendirmeler
 25. Program Akreditasyonları
 26. Laboratuvar Akreditasyonları
 27. Sistem Standartları
 28. Kurum Geleceğe Yönelik Süreçleri Nasıl İyileştirmeyi Planlıyor?
  1. Rekabet Avantajını Koruyabilmek Üzere Ne Tür İyileştirmeler Yapılıyor?
  2. İç ve Dış Değerlendirme Çalışmaları Nasıl Kurgulanıyor ve Yönetiliyor?
   1. Program Akreditasyonu Çalışmaları Nasıl Kurgulanıyor ve Yönetiliyor?
   2. Laboratuvar Akreditasyonu Çalışmaları Nasıl Kurgulanıyor ve Yönetiliyor?
 • Sistem Standartları Yönetimi Çalışmaları Nasıl Kurgulanıyor ve Yönetiliyor?
  • TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
  • TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
  • TS EN ISO 18001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi
  • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi
 1. Performans Göstergeleri
  1. Eğitim-Öğretim
  2. Araştırma-geliştirme
  3. Toplumsal katkı
  4. Kurumsal kapasite
  5. Yönetim sistemi
 2. Anahtar Performans Göstergeleri, İzleme Yöntemleri, İzleme Peryotları ve İzlemeden Sorumlu Birimler
  1. Eğitim-öğretim
  2. Araştırma-geliştirme
  3. Toplumsal katkı
  4. Kurumsal kapasite
  5. Yönetim sistemi

 

 • Kalite Komisyonunun Görev, Sorumluluk ve Faaliyetleri

 

 1. Kalite Komisyonunun Yetki, Görev ve Sorumlulukları
 2. Kalite Yönetiminden Sorumlu Birimler
 3. Kalite Odaklı Komisyon/Danışma Yapılanmaları (Kalite Geliştirme Ekipleri)
  1. Eğitim-Öğretim Kalite Alt Komisyonu
  2. Araştırma ve Geliştirme Kalite Alt Komisyonu
  3. Yönetim Sistemi Kalite Alt Komisyonu
  4. Eğitim Kurulu
 4. Diğer Kalite Birimlerinin Kalite Komisyonu ile İlişkilendirilmesi
 5. Liderlerin Kurumun Amaçları ve Hedefleri Doğrultusunda Çalışanların Hedef Birliğini Sağlama Yöntemi

 

 • Paydaş Katılımı

 

 • Tanımlı İç ve Dış Paydaş Listesi
 • Paydaşlar Arasındaki Önceliklendirmeyi Belirleme Şekli
 • İç Paydaşların Karar Alma ve İyileştirme Süreçlerine Katılımı
 1. Akademik Çalışanların Kalite Güvencesi Sistemine Katılımı
 2. İdari Çalışanların Kalite Güvencesi Sistemine Katılımı
 3. Öğrencilerin Kalite Güvencesi Sistemine Katılımı
 • Paydaşların Şikâyet/Öneri/Memnuniyetlerini İletebilmeleri için Oluşturulmuş Mekanizmalar
 • Dış Paydaşların Karar Alma ve İyileştirme Süreçlerine Katılımı
 • Dış Paydaşların Bilgilendirilme Mekanizmaları
 • İç Paydaşların Kalite Güvencesi Sistemine Katılımı
 1. Akademik Çalışanların Kalite Güvencesi Sistemine Katılımı
 2. İdari Çalışanların Kalite Güvencesi Sistemine Katılımı
 3. Öğrencilerin Kalite Güvencesi Sistemine Katılımı
 • Dış Paydaşların Kalite Güvencesi Sistemine Katılımı
 1. İşverenlerin Kalite Güvencesi Sistemine Katılımı
 2. Mezunların Kalite Güvencesi Sistemine Katılımı
 3. Meslek Örgütlerinin Kalite Güvencesi Sistemine Katılımı
 4. Araştırma Sponsorlarının Kalite Güvencesi Sistemine Katılımı
 5. Öğrenci Yakınlarının Kalite Güvencesi Sistemine Katılımı
 • Mezun İzleme Sisteminin Yapılanması
 • Danışma Kurullarının Kalite Güvence Sistemindeki Rolü
 • Danışma Kurullarının Kalite Güvence Sistemine Katılımı

 

 

III- EĞİTİM ve ÖĞRETİM

 

 

3.1 Programların Tasarımı ve Onayı

 

 1. Eğitim-Öğretim Programlarının Tasarım Yöntemi
 2. Programların Tasarımına Paydaş Katılımı
 3. Öğretim Programlarının Amaçları, Kazanımları
 4. Ders Bilgi Paketlerinin Hazırlanması ve Kamuoyuyla Paylaşılması
 5. Program Yeterliliklerinin TYYÇ ile Uyumu
 6. Programların Amaçları ve Öğrenme Çıktılarının TYYÇ ile İlişkisi
 7. Eğitim-Öğretimle ilgili Stratejik Amaçlar
 8. Program ve Ders Bilgi Paketlerinin İlan Edildiği Web Sayfaları
 9. Program Çıktıları ve Ders Kazanımlarının İlişkilendirilmesi
 10. Program Tasarımı, Onayı ve Güncellemesinde Kullanılan Tanımlı Süreçler
  1. Yönetmelikler
  2. Yönergeler
  3. Süreç Tanımları
  4. Rehberler
  5. Kılavuzlar
 11. Her Seviyedeki Programda Öğrenci İşyükü Kredilerinin Tanımlanması
 12. Öğrenci İş Yükü Kredisinin Mesleki Uygulamalar, Değişim Programları, Staj ve Projeler İçin Tanımlanması
 13. Program Tasarımına Her Seviyede Paydaş Katılımı
 14. Uygulamalı Eğitimler, Hareketlilik Programları Gibi Rutin Dışı Uygulamaların Kredilendirilmesi

 

 • Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi;

 

 1. Programların Gözden Geçirilmesi ve Güncellenmesi İçin Kullanılan Yöntemler
 2. Program Güncelleme Çalışmalarına Paydaş Katılımı
 3. Program Eğitim Amaçlarına ve Öğrenme Kazanımlarına Ulaşıldığını Güvence Altına Alan Mekanizmalar
 4. Akredite Olmak İsteyen Programların Desteklenme Mekanizmaları
 5. Akreditasyon Çalışmalarının Teşvik Edildiğine İlişkin Tanımlı Süreçler, Uygulamalar
 6. Eğitim-Öğretim Süreçlerinin Yıllık Öz Değerlendirme Raporları (Eğitim-Öğretim Amaçları-Hedefleri Açısından Ders ve Program Öğrenim Kazanımlarının Değerlendirilmesi)
 7. Programların Yıllık Öz Değerlendirme Raporları (Program Kazanımları Açısından Değerlendirme)
 8. Program ve Ders Öğrenme Kazanımlarına Ulaşılıp Ulaşılmadığını İzleyen Mekanizmalar (Bilgi Yönetim Sistemi)
 9. Misyon, Vizyon ve Hedefler Doğrultusunda Programları Güncellemek Üzere Kurulan Mekanizmalar
  1. Yıllık İzleme Takvimi
  2. Program Çıktılarına Ulaşma Düzeyinin Senato Gündemine Alınması
  3. Program Başarı Düzeylerinin İzlenmesi
 10. Programın Eğitim Amaçlarına Ulaşıp Ulaşmadığını, Mezunlarının ve İş Dünyasının Görüşlerini İçerecek Şekilde Gösteren Kanıtlar
 11. Eğitim ve Öğretim Hedefleri
 12. Eğitim ve Öğretim Hedefleri Kimler Tarafından Gerçekleştirilecek?
 13. Eğitim ve Öğretim Hedeflerinin Nitelik ve Nicelik Olarak İzlenmesi ve Değerlendirilmesi

 

 • Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme.

 

 1. Öğrenci Merkezli Eğitim Konusunda Uygulanan Politikalar
 2. Ders Bilgi Paketlerinde Öğrenci İş Yüküne Dayalı Kredi Değerlerinin Belirlenme Yöntemi
 3. Uluslararası Hareketlilik Programlarında Uygulanan Kredi Transfer Yöntemi
 4. Kültürel Derinlik Kazanımına Yönelik ve Farklı Disiplinleri Tanıma Fırsatı Veren Seçmeli Derslerin Varlığı ve Öğrencilerin Bu Derslere Yönlendirilme Mekanizmaları
 5. Kurumda Uygulanan Etkili ve Etkin Öğrenci Danışmanlık Sistemi
 6. Öğrencinin Başarısını Ölçme ve Değerlendirmede Kullanılan Tanımlı Süreçler ve Bu Süreçlerin Öğrencilere Duyurulması
 7. Kurumun İlan Edilmiş Eğitim Politikasında Öğrenci Merkezli Eğitime Yer Vermiş Olması
 8. Öğrenci Başarısını Ölçme ve Değerlendirmede Kullanılan Tanımlı Süreçler (Yönetmelik, Yönerge, Süreç Tanımı, Rehber, Kılavuz Vb.)
 9. Öğrencinin Devamsızlığı veya Sınava Girmeyi Engelleyen Haklı ve Geçerli Nedenlerin Oluşması Durumunu Kapsayan Açık Düzenlemeler
 10. Mezuniyet Koşullarına Dair Düzenlemeler
 11. Öğrenci Danışmanlık Sisteminde Kullanılan Tanımlı Süreçler (Yönetmelik, Yönerge, Süreç Tanımı, Rehber, Kılavuz Vb.)
 12. Uygulamalı Eğitimlerde (Staj, Mesleki Uygulama Vb.) ve Hareketlilik Programlarında Kullanılan Tanımlı Süreçler (Yönetmelik, Yönerge, Süreç Tanımı, Rehber, Kılavuz Vb.)
 13. Öğrenme Öğretme Merkezi Yapılanması
 14. Öğrenci Şikâyetleri ile Görüşleri Alma Mekanizmaları
 15. Öğretim Elemanlarının Öğrenci Merkezli Eğitim Konusundaki Yetkinliği (Öğrenme-Öğretme ve Ölçme Değerlendirme Yöntemleri)

 

 • Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanıma ve Sertifikalandırma

.

 1. Merkezi Yerleştirmeyle Gelen Öğrenci Grupları Dışında Kalan Öğrenci Kabullerinde Uygulanan Açık ve Tutarlı Kriterler
 2. Önceki Formal Öğrenmelerin Tanınması İçin Uygulanan Tanımlı Süreçler
 3. Önceki Non-Formal ve İnformal Öğrenmelerin Tanınması İçin Uygulanan Tanımlı Süreçler (Yönerge, Senato Kararı Vb.).
 4. Önceki Formal, Non-Formal ve İnformal Öğrenmelerin Tanınmasına İlişkin Tanımlı Süreçler (Yönetmelik, Yönerge, Süreç Tanımı, Rehber, Kılavuz Vb.)
 5. Öğrencinin Akademik ve Kariyer Gelişimini İzlemek Üzere Tanımlı Süreçler

 

 • Eğitim-Öğretim Kadrosu

 

 1. Eğitim Kadrosunun Eğitim-Öğretim Performansını İzlemek Üzere Geçerli Olan Tanımlı Süreçler (Atama-Yükseltme Kriterleri, Yönetmelik, Yönerge, Süreç Tanımı, Rehber, Kılavuz Vb.)
 2. Kuruma Dışarıdan Ders Vermek Üzere Görevlendirilen Öğretim Elemanı Seçimi ve Davet Edilme Usullerinde Tanımlı Kurallar
 3. Ders Görevlendirmelerinde Eğitim-Öğretim Kadrosunun Yetkinlikleri ile Ders İçeriklerinin Örtüşmesinin Sağlanması Çalışmaları

 

 • Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler

 

 1. Öğrencilerin Kullanımına Yönelik Öğrenme Kaynaklarının Çeşitliliği ve Yönetim Sistemi (Tesis ve Altyapılar)
 2. Öğrencilere Sunulan Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetlerinin Yönetim Sistemi
 3. Öğrencilere Sunulan Hizmetlerle İlgili Öğrenci Geri Bildirim Araçları
  1. Anketler
  2. Dilek Öneri Sistemi
  3. Danışman ile Yapılan Görüşmeler
 4. Özel Yaklaşım Gerektiren Öğrenciler İçin Mevcut Düzenlemeler ile Sağlanan Özel Hizmetler
  1. Mülteciler
  2. Engelli Öğrenciler
  3. Uluslararası Öğrenciler
 5. Yıllık Bütçenin Öğrenim Kaynakları ve Öğrencilere Sunulan Destekler Açısından % Dağılımına Ait Karar Mekanizmaları.
 6. Öğrenci Toplulukları Oluşturma, Onaylama, İzleme ve Değerlendirme Sistemi

 

IV- ARAŞTIRMA – GELİŞTİRME ve TOPLUMSAL KATKI

 

 • Araştırma Stratejisi ve Hedefleri

 

 1. Araştırma Süreci
  1. Hedefler
  2. Hedefler Kimler Tarafından Gerçekleştirilecek
  3. Hedefler Nitelik ve Nicelik Olarak İzlenerek Değerlendirilecek
  4. Ulaşılan Sonuçların Kontrol Edilecek
  5. İhtiyaç Duyulan İyileştirmeler Yapılacak
 2. Araştırma-Geliştirme Politikası ve Stratejik Amaçlar
 3. Araştırma Stratejisi ve Hedefler
 4. Araştırma Stratejisi ve Hedefleri Doğrultusunda İzlenen Araştırma Politikası
 5. Araştırma-Geliştirme Süreçleri ile Eğitim-Öğretim Süreçlerinin Bütünleştirildiği Alanlarda İzlenen Politikalar
 6. Araştırma-Geliştirme Süreçleri ile Toplumsal Katkı Süreçlerinin Bütünleştirildiği Alanlarda İzlenen Politikalar
 7. Yerel/Bölgesel/Ulusal Kalkınma Hedefleri
 8. Yerel/Bölgesel/Ulusal Kalkınma Hedeflerinin Araştırma-Geliştirme Stratejilerine Etkisi
 9. Yapılan Araştırmaların Sosyo-Ekonomik ve Sosyo-Kültürel Yapıya Katkı Yapması İçin Kullanılan Teşvik Araçları Nelerdir?
 10. Yapılan Araştırmaların Sosyo-Ekonomik ve Sosyo-Kültürel Yapıya Katkısının Sonuçlarının Değerlendirilmesi Nasıl Yapılmaktadır?
 11. Üniversitenin Öncelikli Alanları Nelerdir?
 12. Araştırma-Geliştirme Süreçlerinin Yönetimi ve Organizasyonel Yapıdaki Yeri
 13. Toplumsal Katkıya Yönelik Performans Göstergeleri (Yerel/Bölgesel/Ulusal Varsa Uluslararası)
 14. Araştırma-Geliştirme Teşvik ve Destek Sistemi

 

 • Araştırma Kaynakları;

 

 1. Araştırma-Geliştirme Alanındaki Strateji ve Hedefler Doğrultusunda Faaliyetleri Sürdürebilmek İçin Gerekli Kaynakları Planlama, Tedarik Etme ve Kullanma Yöntemleri
 2. Araştırma-Geliştirme Faaliyetlerinin Sonuçlarını İzleme Mekanizmaları
 3. Araştırma Çalışmalarında Kullanılan Üniversite Dışı Fonları Kuruma Aktarmaya Yönelik İzlenen Stratejiler

 

 • Araştırma Kadrosu

 

 1. Araştırma Kadrosunun Beklenen Araştırma Yetkinliklerine İlişkin Tanımlı Süreçler
 2. Araştırma Kadrosunun Yetkinliklerinin Arttırılması
 3. Araştırma Kadrosunun Yetkinliklerinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi
 4. Araştırma Kadrosunun Atanması ve Yükseltilmesi Süreçlerinde Araştırma-Geliştirme Hedefleri ile Uyumlu Adil ve Açık Yaklaşımlar
 5. Ar-Ge Hedefleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri İlişkisi
 6. Akademik Personelin Araştırma-Geliştirme Performansını İzlemek Üzere Geçerli Olan Tanımlı Süreçler (Yönetmelik, Yönerge, Süreç Tanımı, Rehber, Kılavuz Vb.)

 

 • Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi

.

 1. Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerine İlişkin Etkililik Düzeyi/Performansının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi
 2. Araştırma Hedeflerine Ulaşılabilmesi İçin Faaliyetleri Gözden Geçirmek ve İyileştirmek Üzere Kullanılan Yöntemler
 3. Araştırma Faaliyetlerine Yönelik Olarak Yapılan Değerlendirme Sonuçlarının Paydaşlarla ve Kamuoyuyla Paylaşılması
 4. Bölge, Ülke ve Dünya Ekonomisine Katkının Ölçülmesi
 5. Araştırma-Geliştirme Hedeflerine Ulaşıp Ulaşmadığını İzlemek Üzere Kullanılan Sistem

 

 

V- YÖNETİM SİSTEMİ

 

 • Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı

 

 1. Yönetişim/Organizasyonel Süreçler ve Faaliyetler
 2. Yönetişim/Organizasyonel Süreçler ve Faaliyetlere İlişkin Değerlendirme
 3. Eğitim-Öğretim, Araştırma-Geliştirme, Toplumsal Katkı Süreçlerinin Yönetim ve İdari Birimlerinin Yapılanması
 4. İç Kontrol Eylem Planı Hazırlaması İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Süreçlerinin Yönetimi
 5. Yönetim ve İdari Alanlarla İlgili Stratejik Hedefler
 6. Yönetsel ve İdari Yapılanma Şeması
 7. Yöneticilerinin Liderlik Özelliklerini ve Yetkinliklerini Ölçmek, İzlemek ve Geliştirilmek İçin Kullanılan Yöntemler
 8. Süreç Yönetimi El Kitabı - Süreç Tanımları ve Akışları

 

 • Kaynakların Yönetimi

 

 1. İnsan Kaynaklarının Yönetimi ve Etkinliği
 2. İşe Alınan/Atanan Personelin (Alındığı Alanla İlgili Olarak) Gerekli Yetkinliğe Sahip Olması
 3. İşe Alınan/Atanan Personelin Eğitim ve Liyakatlerinin Üstlendikleri Görevlerle Uyumunun Sağlanması
 4. Mali Kaynakların Yönetimi ve Etkinliği
 5. Taşınır ve Taşınmaz Kaynakların Yönetimi ve Etkinliği
 6. İnsan Kaynakları ile ilgili Hedefler
 7. Mali Kaynakların Yönetimi
 8. Taşınır/Taşınmaz Kaynakların Yönetimine Dair Tanımlı Süreçler (Envanter Vb. Çalışmalar, Yönergeler)
 9. İdari Personelin Performanslarının Değerlendirilmesinde Kullanılan Sistem ve Tanımlı Süreçler

 

 • Bilgi Yönetimi Sistemi

 

 1. Kurumun Her Türlü Faaliyeti ve Süreçlerine İlişkin Verileri Toplamak, Analiz Etmek ve Raporlamak Üzere Kullandığı Bilgi Yönetimi Mekanizmaları
 2. Kurumun İzlemesi Gereken Anahtar Performans Göstergelerine Ait Değerlerin Toplanması ve Paylaşımının Bilgi Yönetim Sistemi ile Desteklenmesi
 3. Kurumda Kullanılan Bilgi Yönetim Sisteminin, Kalite Yönetim Süreçleri ile Entegrasyonu
 4. Bilgi Yönetim Sistemi ile Desteklenen Süreçlerden Elde Edilen Verilerin Analizi ve Paydaşlarla Paylaşılması
 5. Toplanan Verilerin Güvenliği, Gizliliği ve Güvenilirliğinin Sağlanması
 6. Kurumsal Hafızayı Korumak ve Sürdürülebilirliğini Güvence Altına Almak Üzere Yapılan Uygulamalar.
 7. Kurumun Kullandığı Bilgi Sistemi, Fonksiyonları ve Desteklediği Süreçler
 8. Kurumsal Bilginin (Performans Göstergeleri, Yönetmelikler, Yönergeler, Değerlendirme Raporları Vb.) Elde Edilmesi, Kayıt Edilmesi, Güncellenmesi ve Paylaşılmasında Tanımlı Süreçler
 9. Toplanan Bilgilerin Güvenliği ve Güvenirliğinin Güvence Altına Alındığını Gösteren Uygulamalar
 10. Kurumsal Hafızanın Korunması ve Sürdürülebilirliğin Sağlanmasına İlişkin Uygulamalar
 11. Yönetsel ve Operasyonel Faaliyetlere İlişkin Periyodik Analiz Raporları

 

 • Kurum Dışından Tedarik Edilen Hizmetlerin Kalitesi

 

 1. Kurum Dışından Alınan İdari ve/veya Destek Hizmetlerinin Tedarik Sürecine İlişkin Kriterler
 2. Kurum Dışından Alınan Hizmetlerin Uygunluğu ve Kalitesinin Sağlanmasına ve Sürekliliğinin Güvence Altına Alınmasına Yönelik Uygulamalar
 3. Tedarikçilerin Performansını Değerlendirme Süreci

 

 • Yönetimin Etkinliği ve Hesap Verebilirliği, Kamuoyunu Bilgilendirme

 

 1. Kurumun Topluma Karşı Sorumluluğunun Gereği Olarak Eğitim-Öğretim, Araştırma-Geliştirme Faaliyetlerini de İçerecek Şekilde Tüm Faaliyetleri ile İlgili Güncel Verileri Kamuoyuyla Paylaşma Şekli ve Paylaşım Ortamları
 2. Kurumun Hesap Verebilirlik ve Şeffaflık Konusunda İzlediği Politikası ve Uygulamaları
 3. Kurumun Kamuoyu ile Paylaştığı Bilgiler ve Paylaşım Kanalları (Üniversite Bültenleri, Web Sayfası Vb.)

 

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

 

 

 

 1. KURUM HAKKINDA BİLGİLER

 

1.1 İletişim Bilgileri

1.2 Tarihsel Gelişim

1.3 Misyon, Vizyon, Değerler ve Hedefler

1.4 Eğitim-Öğretim Hizmeti Sunan Birimler

1.5. Araştırma Faaliyetinin Yürütüldüğü Birimler

1.6. Organizasyonel Yapı

 • Organizasyon şeması
 • Akademik birimler
 • Yönetsel birimler

1.7. Fiziki Alanlar

II- KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ

 

 • Kalite Politikası

 

 1. Uluslararasılaşma Stratejisini Başarmak Üzere Belirlenen Göstergelerin İzlenmesi Sonucunda Yapılan Çalışmalar
 2. Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerine İlişkin Olarak Gerçekleştirilen İşlemler
  1. Dersliklerin Teknolojik Donanımlarını Arttırmak
 3. Ders Planı Hazırlanan Dersler
 4. Ders Notu Hazırlanan Dersler
 5. Sunum Programı Kullanılan Dersler
 6. Uygulama Yaptırılan Dersler
 7. Laboratuvar Çalışması Yaptırılan Dersler
 8. Öğrenciler ile Gidilen Teknik Gezi, Kongre, Konferans ve Sempozyumlar
 9. Açılan Sertifika Programları
 10. Öğrencilerin Katıldığı Ders Dışı Eğitim Faaliyetleri, Bilgilendirme Toplantıları ve Yarışmalar
 11. Stratejik Planda Yer Alan Araştırma Faaliyetlerine İlişkin Olarak Gerçekleştirilen İşlemler
 12. SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI Kapsamındaki Dergilerde Basılan Yayınlar
 13. SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI Kapsamı Dışındaki Endekslerde Taranan Dergilerde Basılan Yayınlar
 14. Stratejik Planda Yer Alan Yönetim Faaliyetlerine İlişkin Olarak Gerçekleştirilen İşlemler
  1. Oluşturulan Derslik Sayısı
  2. Eğitim-Öğretimde Kullanılmak Üzere Oluşturulan Laboratuvar Sayısı
  3. Öğrenci Başına Düşen Eğitim Alanı (m2)
  4. Oluşturulan Araştırma Laboratuvarı Sayısı
  5. Oluşturulan Çalışma Alanlarının (Büro, Ofis vb.) Yüzölçümü (m2)
  6. Kampüste Kullanıma Sunulan Sosyal Alanların (Spor, Dinlenme vb.) Yüzölçümü (m2)
  7. Kampüste Kullanıma Sunulan Kapalı Alanların Yüzölçümü (m2)
  8. Tamamlanan Bina Sayısı
  9. Toplam İdari Personel Sayısı
  10. Lisans ve Ön Lisans Mezunu İdari Personel Sayısı
  11. Öğretim Üyesi Sayısı
  12. Öğretim ve Araştırma Görevlisi Sayısı
  13. Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Puan Ortalaması
  14. Öğretim ve Araştırma Görevlisi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Puan Ortalaması
  15. Düzenlenen Kişisel ve Mesleki Gelişim Etkinlikleri (Eğitim, Sertifika Programı, Seminer Vb.)
  16. Düzenlenen Kişisel ve Mesleki Gelişim Etkinliklerine Katılan Personel
  17. Kütüphaneyi Kullanan Kişiler
  18. Kitap Sayısı
  19. Abone Olunan Veri Tabanları
  20. Abone Olunan Basılı Süreli Yayınlar
  21. Veri İşleme Ve Depolama Kapasitesi (TB)
  22. İnternete Bağlanma Hızı (MBPS)
  23. Kampüs Kablosuz Erişim Bağlantı Nokta Sayısı
  24. Ortak Kullanıma Sunulan Bilgisayar Sayısı
  25. Üniversite Hizmetlerine Yönelik Otomasyonların Entegrasyon Oranı (%)
  26. Personelin Kurum Kültürünü Geliştirmeye Yönelik Düzenlenen Sosyal Etkinlikler
  27. İletişim Kurulan ve Sisteme Kayıtlı Mezun Sayısını Arttırma
  28. Üniversitenin Tanınırlığına Yönelik Olarak Gerçekleştirilen Tanıtım Faaliyetleri
 15. Sosyal Medya Kullanımı
 16. Basın Yayın Organlarına Verilen Röportajlar
 • Televizyon Yayınlarına Katılım
 1. Fuarlara Katılım
  1. Kullanıma Sunulan Belge, Veri ve Bilgi Yönetim Sistemleri
   1. E Posta Sistemi
   2. Belge Bilgi Sistemi
 • Performans Bilgi Sistemi
 1. Personele, Toplam Kalite Yönetimi ve Sürekli İyileştirme Eğitimleri Verme
 1. Stratejik Planda Yer Alan Toplumsal Hizmet Faaliyetlerine İlişkin Olarak Gerçekleştirilen İşlemler
 2. Yaşam Boyu Öğrenim Kapsamında Düzenlenen Etkinlikler
  1. Sosyal Sorumluluk Projeleri
  2. Öğrenci Topluluklarının Düzenledikleri Etkinlikler
 • Sürekli Eğitim Merkezinde Verilen Eğitimler
 1. Dış Kuruluşlar İle İşbirliği Yapılarak Düzenlenen Etkinlikler
 1. Kalite Politikasını Destekleyen ve Benimsendiğini Gösteren Uygulamalar
 2. Kalite Politikasının ve Kültürünün Kurum İçinde Benimsenmesi ve Yaygınlaştırılmasına Yönelik Uygulamalar
 3. Toplantılar
 4. Çalıştaylar
 5. Sempozyum, Kongre ve Konferanslar
 6. Kurumsal Hafıza, Aidiyet ve Kurum Kültürünün Korunmasına İlişkin Uygulamalar
 7. Toplantılar
 8. Sosyal Faaliyetler
 9. Ödüller
 10. Teşekkür Belgeleri
 11. Dış Değerlendirme Ve Akreditasyon Deneyimlerinin İyileştirme Mekanizmalarına Katkısını Gösteren Uygulamalar
 12. Kalite Sisteminde Yapılan İyileştirmeler
  1.  
  2.  
 13. Eğitimde Yapılan İyileştirmeler
  1.  
  2.  
 14. Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinde Yapılan İyileştirmeler
  1.  
  2.  
 15. Yönetim Faaliyetlerinde Yapılan İyileştirmeler
  1.  
  2.  
 16. Topluma ve Paydaşlara Verilen Hizmetlerde Yapılan İyileştirmeler
  1.  
  2.  
 17. Kalite Yönetiminin Stratejik Yönetime Entegre Edildiğini Gösteren Uygulamalar
 18.  
 19.  
 20.  
 21. Uluslararası Protokoller ve Elde Edilen Sonuçlar

 

 • Kalite Komisyonunun Görev, Sorumluluk ve Faaliyetleri

 

 1. Dış paydaş katılımı

 

 1. Dış paydaşları ile kalite süreçleri kapsamında gerçekleştirilen yıllık geribildirim ve değerlendirme toplantıları
 2. Kalite Komisyonunun Çalışmaları Hakkında İç Paydaşların Görüşleri
 3. Kalite Komisyonunun Çalışmaları Hakkında İç Paydaşların Görüşler Doğrultusunda Yapılan İyileştirmeler
 4. İç Paydaşların, Kalite Güvencesi Çalışmalarından Memnuniyet Oranı
 5. Kalite Komisyonunun Çalışmaları Hakkında Dış Paydaşların Görüşleri
 6. Dış Paydaşların Görüşleri Doğrultusunda Yapılan İyileştirmeler
 7. Dış Paydaşların, Kalite Güvencesi Çalışmalarından Memnuniyet Oranı
 8. Kalite Komisyonu Tarafından Kalite Kültürünün Benimsenmesi ve Yaygınlaşması İçin Yürütülen Çalışmalar
 9. Eğitim-Öğretim Süreçlerinde PUKÖ Döngüsünün Tamamlanma Düzeyi
 10. PUKÖ Çevrimlerinin Nasıl Kapatıldığına İlişkin İzlenen Yöntem
 11. PUKÖ Çevrimlerinin Nasıl Kapatıldığına İlişkin Uygulama Örnekleri
 12. Araştırma-Geliştirme Süreçlerinde PUKÖ Döngüsünün Tamamlanma Düzeyi
 13. PUKÖ Çevrimlerinin Nasıl Kapatıldığına İlişkin İzlenen Yöntem
 14. PUKÖ Çevrimlerinin Nasıl Kapatıldığına İlişkin Uygulama Örnekleri
 15. Toplumsal Katkı Süreçlerinde PUKÖ Döngüsünün Tamamlanma Düzeyi
 16. PUKÖ Çevrimlerinin Nasıl Kapatıldığına İlişkin İzlenen Yöntem
 17. PUKÖ Çevrimlerinin Nasıl Kapatıldığına İlişkin İzlenen Uygulama Örnekleri
 18. Yönetsel/İdari Süreçlerde PUKÖ Döngüsünün Tamamlanma Düzeyi
 19. PUKÖ Çevrimlerinin Nasıl Kapatıldığına İlişkin İzlenen Yöntem
 20. PUKÖ Çevrimlerinin Nasıl Kapatıldığına İlişkin İzlenen Uygulama Örnekleri

 

 • Paydaş Katılımı

 

 • Dış Paydaşların Bilgilendirilme Mekanizmaları Nelerdir?
 • İç Paydaşların Karar Alma Süreçlerine Katılımını Gösteren Uygulamalar Nelerdir?
 • Dış Paydaşların Karar Alma Süreçlerine Katılımını Gösteren Uygulamalar Nelerdir?

 

 

III- EĞİTİM ve ÖĞRETİM

 

3.1 Programların Tasarımı ve Onayı

 

 1. Eğitim-Öğretimde Öğrencilere Araştırma Yetkinliğini Kazandırmak Üzere Gerçekleştirilen Faaliyetler
 2. Program yeterliliklerinin TYYÇ ile uyumu

 

 

 1. Programların Amaçları ve Öğrenme Çıktılarının TYYÇ ile İlişkisi
 2. Program ve Ders Bilgi Paketlerinin İlan Edildiği Web Sayfaları
 3. Program Çıktıları ve Ders Kazanımlarının İlişkilendirilmesi
 4. Her Seviyedeki Programda Öğrenci İşyükü Kredilerinin Tanımlanması
 5. Öğrenci İş Yükü Kredisinin Mesleki Uygulamalar, Değişim Programları, Staj ve Projeler İçin Tanımlanması
 6. Programların Kazanımları
 7. Program Kazanımlarını Kazandırmak Üzere Kullanılan Ders İçi Etkinlikler
 8. Program Kazanımlarını Kazandırmak Üzere Kullanılan Ders Dışı Etkinlikler
 9. Program Tasarımına Her Seviyede Paydaş Katılımı
 10. Uygulamalı Eğitimler, Hareketlilik Programları gibi Rutin Dışı Uygulamaların Kredilendirilmesi
 11. Eğitim-Öğretim Politikasının ve Stratejik Amaçların Uyguladığına Dair Uygulamalar / Kanıtlar
 12. Paydaş Katılımıyla ve Görüşlerinden Hareketle Geliştirilen Programlar
 13. Paydaş Katılımıyla ve Görüşlerinden Hareketle Programlarda Yapılan İyileştirmeler
 14. Web Sayfasından İzlenebilen, Program Bilgi Paketi Tamamlanmış Programlar
 15. Öğrencilerin Kayıtlı Oldukları Programdan Memnuniyet Oranı (% Olarak)

 

 • Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi;

 

 1. Program Güncelleme Çalışmalarına Paydaş Katılımı
 2. Program Eğitim Amaçları ve Öğrenme Kazanımlarına Ulaşılamadığı Durumlarda Yürütülen İyileştirme Çalışmaları
 3. Eğitim-Öğretim Süreçlerinin Yıllık Öz Değerlendirme Raporları (Eğitim-Öğretim Amaçları - Hedefleri Açısından Ders ve Program Öğrenim Kazanımlarının Değerlendirilmesi)
 4. Programların Yıllık Öz Değerlendirme Raporları (Program Kazanımları Açısından Değerlendirme)
 5. Programlar ve Derslerle İlgili Paydaş Geri Bildirimlerini Almak İçin Kullanılan Mekanizmaların (Belge, Doküman, Anket, Form Vb.) Listesi ve Örnekleri
 6. Programların Yıllık Öz Değerlendirmelerinden Hareketle Yapılan İyileştirmeler
 7. Yapılan İyileştirmeler ve Değişiklikler Konusunda Tüm Paydaşların Bilgilendirildiği Uygulamalar
 8. Program İzleme ve Güncelleme Çalışmalarının Toplumsal Katkısını Gösteren Kanıtlar (İstihdam Verileri Vb.)
 9. Programın Eğitim Amaçlarına Ulaşıp Ulaşmadığını, Mezunlarının ve İş Dünyasının Görüşlerini İçerecek Şekilde Gösteren Kanıtlar
 10. Varsa İngilizce Hazırlık Okullarında/Programlarında Yapılan Değerlendirme ve İyileştirme Çalışmaları
 11. İş Dünyasının, Mezunların Yeterlilikleri ile İlgili Memnuniyet Düzeyi

 

 • Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme.

 

 1. Öğrenci Merkezli Eğitim Politikasının Akademik Birimlerde Uygulanma Düzeyi
 2. Kurumda Öğrenci Merkezli Eğitim Konusunda Öğretim Üyelerinin Yetkinliklerinin Geliştirilmesine Yönelik Yapılan Çalışmalar
 3. Öğrencinin Başarısını Ölçme ve Değerlendirmede (BDY) Kullanılan Tanımlı Süreçler ve Bu Süreçlerin Öğrencilere Duyurulması
 4. Yüzyıl Yetkinliklerinin Program Kazanımlarına Yansıtılması
 5. Öğrenme ve Öğretme Merkezinde Yürütülen Uygulama Örnekleri
 6. Öğrenci Merkezli Eğitim Uygulamaları
 7. Öğrenci Geri Bildirimlerini İçeren İş Yükü Anketleri
 8. Öğretim Elemanlarının Öğrenci Merkezli Eğitim Konusundaki Yetkinliği (Öğrenme-Öğretme ve Ölçme Değerlendirme Yöntemleri)
 9. Eğiticilerin Eğitimi Program İçeriğinde Öğrenci Merkezli Öğrenme-Öğretme Yaklaşımına İlişkin Uygulamalar
 10. Öğrenci İş Yükü Kredisinin Mesleki Uygulamalar, Değişim Programları, Staj ve Projeler Gibi Uygulamalarda Kullanıldığını Gösteren Kanıtlar

 

 • Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanıma ve Sertifikalandırma

.

 1. Öğrencinin Akademik ve Kariyer Gelişimini İzlemek Üzere Tanımlı Süreçlerin Mevcut Uygulamaları
 2. Öğrencilerin Önlisans Programlarına Giriş Sıralamasının Ortalaması
 3. Öğrencilerin Lisans Programlarına Giriş Sıralamasının Ortalaması
 4. Önlisans Programlarını Tercih Eden Toplam Öğrenci Sayısı
 5. Lisans Programlarını Tercih Eden Toplam Öğrenci Sayısı
 6. Değişim Programları ile Gelen Öğrenciler
 7. Değişim Programları ile Giden Öğrenciler
 8. Değişim Programları ile Gelen Öğretim Elemanları
 9. Değişim Programları ile Giden Öğretim Elemanları
 10. İşe Yerleşmiş Mezunlar
 11. Toplam Mezun Sayısı
  1. Önlisans
  2. Lisans
  3. Tezli Yüksek Lisans
  4. Tezsiz Yüksek Lisans
  5. Doktora
 12. Normal öğrenim süresi içinde mezun olan öğrenci sayısı toplamı
  1. Önlisans
  2. Lisans
  3. Tezli Yüksek Lisans
  4. Tezsiz Yüksek Lisans
  5. Doktora
 13. Normal öğrenim süresi içinde mezun olması gereken öğrenci sayısı toplamı
  1. Önlisans
  2. Lisans
  3. Tezli Yüksek Lisans
  4. Tezsiz Yüksek Lisans
  5. Doktora
 14. Lisans tamamlama eğitimine başlayan mezun öğrenci sayısı
 15. Yüksek lisans eğitime başlayan mezun öğrenci sayısı
 16. Doktora eğitimine başlayan mezun öğrenci sayısı
 17. İşe yerleşmiş mezun sayısı
 18. Öğrenci Sayıları
 19. Önlisans
 20. Lisans
 21. Çift ana dal öğrenci sayısı
 22. Yan dal lisans öğrenci sayısı
 23. Tezli Yüksek Lisans
 24. Tezsiz Yüksek Lisans
 25. Doktora
 26. Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayıları
 27. Önlisans
 28. Lisans
 29. Tezli Yüksek Lisans
 30. Tezsiz Yüksek Lisans
 31. Doktora
 32. Ayrılan Öğrenci Sayısı
 33. Önlisans
 34. Lisans
 35. Tezli Yüksek Lisans
 36. Tezsiz Yüksek Lisans
 37. Doktora

 

 • Eğitim-Öğretim Kadrosu

.

 1. Eğiticinin Eğitimi Programının, Kurumun Hedefleri ve Kalite Güvence Sistemi ile Uyumlu Olarak Tasarımı ve Uygulanması Faaliyetleri
 2. Eğitim-Öğretim Kadrosunun Mesleki Gelişimlerinin Sürdürülmesi ve Öğretim Becerilerinin İyileştirilmesi Faaliyetleri
 3. Yapılan Uygulamalar
 4. Eğiticilerin Eğitimine Yönelik Düzenlenen Etkinlikler
 5. Eğiticilerin Eğitimi Programı Kapsamında Eğitim Alan Öğretim Elemanları
 6. Eğitim Kadrosunun Eğitim-Öğretim Performansını Takdir-Tanıma ve Ödüllendirmek Üzere Yürütülen Eğiticilerin Eğitimi Programından Memnuniyet Oranı
 7. Öğretim Üyesi Değerlendirme Anketi Ortalaması - Öğrenci Değerlendirmeleri
 8. Öğretim Elemanı Sayısı
 9. Öğretim Üyesi
 10. Öğretim Görevlisi
 11. Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Sayısı
 12. Öğretim Üyesi
 13. Öğretim Görevlisi
 14. Ders Veren Kadrolu Öğretim Elemanlarının Her Birinin Güz ve Bahar Dönemi Haftalık Ders Saati Sayısı

 

 • Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler

 

 1. Öğrenci gelişimine yönelik faaliyetler
  1. Sosyal faaliyetler
  2. Kültürel faaliyetler
  3. Sportif faaliyetler
 2. Öğrencilere Sunulan Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri
 3. Kurumda özel yaklaşım gerektiren öğrenciler (mülteciler, engelli veya uluslararası öğrenciler gibi) için mevcut düzenlemeler ile sağlanan özel hizmetler.
 4. Özel yaklaşım gerektiren öğrencilerle ilgili uygulamalar
  1. Özel yaklaşım gerektiren öğrencilerin temsil edilmesi
  2. Engelsiz üniversite uygulamaları
 5. Öğrenci Topluluklarının yıl içerisindeki faaliyetleri
 6. Öğrencilere yönelik sportif, kültürel, sosyal faaliyetlerin (türü, konusu, katılımcı sayısı vb. bilgilerle)

 

IV- ARAŞTIRMA – GELİŞTİRME ve TOPLUMSAL KATKI

 

 • Araştırma Stratejisi ve Hedefleri

 

 1. Araştırma-geliştirme süreçleri ile eğitim-öğretim süreçlerinin bütünleştirildiği alanlar
 2. Araştırma-geliştirme süreçleri ile toplumsal katkı süreçlerinin bütünleştirildiği alanlar

 

 • Araştırma Kaynakları;

 

 1. Araştırma-geliştirme faaliyetlerine paydaşların katılımı

 

 • Araştırma Kadrosu

 

 1. Araştırma kadrosunun yetkinliklerinin arttırılması faaliyetleri

 

 • Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi

 

 1. Öğretim Üyesi Başına Yayın Oranları
 1. Öğretim üyelerinin SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerde çıkan makale ve derlemeleri
 2. Öğretim üyelerinin uluslararası işbirliği ile yapılan SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerde çıkan makale ve derlemeleri
 3. Bilimsel yayın puanı

SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerde çıkan her bir yayın için ilgili dergi güncel etki faktörü yazılarak alt alta toplanmasıyla elde edilen toplam etki puanının toplam yayın sayısına oranını ifade etmektedir.

 1. Atıf Puanı

Öğretim üyesi başına üniversite adresli yayınlara SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerde yapılan ortalama yıllık atıf sayısını ifade etmektedir.                                                     

 1. Desteklenen Projeler
 1. Tamamlanan kurum dışından desteklenen projeler
 2. Devam eden kurum dışından desteklenen projeler
 3. Tamamlanan uluslararası işbirlikli projeler
 4. Devam eden uluslararası işbirlikli projeler
 5. Bilimsel Çalışma Grupları
 6. YÖK 100/2000 doktora burs programındaki alan sayısı
 7. YÖK 100/2000 doktora burs programındaki öğrenci sayısı
 8. Patent Belgeleri
 9. Ulusal patent belgeleri
 10. Uluslararası patent belgeler
 11. Faydalı Model/Endüstriyel Tasarım Belgeleri
 12. Teknoparktaki Faal Firmalar Faal olan öğretim üyesi teknoloji şirketi
 13. Ödüller
  1. TÜBA ve TÜBİTAK’tan alınan ödüller (TÜBA çeviri ödülü hariç)      
  2. Alınan uluslararası ödüller

 

V- YÖNETİM SİSTEMİ

 

 • Finansal Kaynak Yönetimi

 

 1. Cari transfer Giderleri
 2. Sermaye Giderleri
 3. Kültür-Sanat-Spor Giderleri
 4. Dış fonlar
 5. Bütçe
 6. Memnuniyet Oranı

 

 1. Akademik personel memnuniyeti (% olarak)
 2. İdari personel memnuniyet oranı (% olarak)
 3. Öğrencinin genel memnuniyeti (% olarak)

 

 1. İdari Personel Sayısı

 

 1. Yönetişim/Organizasyonel Süreçler
 2. Yönetişim/Organizasyonel Faaliyetler
 3. Yönetişim/Organizasyonel Süreçlerin ve Faaliyetlerinin Değerlendirmesi.

 

 • Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı

 

 1. İşe alımlarda idari kadroların gerekli yetkinliğe sahip olduğunu gösteren kanıtlar
 2. Yöneticilerin liderlik özelliklerini ve yetkinliklerini ölçmek, izlemek ve geliştirilmek için kullanılan yöntemler
 3. Süreç yönetimi el kitabı (süreç tanımları ve akışları)
 4. Yönetim ve idari alanlarla ilgili politikaları ve stratejik amaçların uygulandığına dair uygulamalar/kanıtlar

 

 • Kaynakların Yönetimi

 

 1. Kurumun işe alınan/atanan personelinin eğitim ve liyakatlerinin üstlendikleri görevlerle uyumunun sağlanması
 2. İşe alımlarda idari kadroların gerekli yetkinliğe sahip olduğunu gösteren kanıtlar
 3. İnsan Kaynakları politikası ve hedefleri doğrultusunda yapılan uygulamalar
 4. İdari personelin performans değerlendirilmeleri sonucunda yapılan iyileştirmeler
 5. İdari personelin mevcut yeterliklerinin beklenen görevlere uyumunun sağlanması ve gelişimine yönelik hizmet içi eğitim uygulamaları (eğitim programının kapsamı, veriliş yöntemi, katılım bilgileri vb.)

 

 • Bilgi Yönetimi Sistemi

 

 1. Her türlü faaliyet ve süreçlere ilişkin verileri toplamak, analiz etmek ve raporlamak üzere kullanılan bilgi yönetimi mekanizmaları
 2. Yönetsel ve operasyonel faaliyetlere ilişkin periyodik analiz raporları
 3. BYS analiz sonuçlarının iyileştirme çalışmalarında kullanımına ilişkin örnekler

 

 

 • Kurum Dışından Tedarik Edilen Hizmetlerin Kalitesi

 

 1. Kurum dışından alınan bu hizmetlerin uygunluğu ve kalitesinin sağlanmasına ve sürekliliğinin güvence altına alınmasına yönelik uygulamalar,
 2. Tedarik edilen hizmetler ve tedarikçilerin listesi
 3. Tedarikçilerin performansını değerlendirmek üzere tanımlı süreçler
 4. Tedarik hizmetlerinden iç paydaşların memnuniyet düzeyini gösteren kanıtlar
 5. İyileştirme uygulama örnekleri

 

 • Yönetimin Etkinliği ve Hesap Verebilirliği, Kamuoyunu Bilgilendirme

 

 1. Yöneticilerin (rektör, dekanlar, enstitü müdürleri, Yüksekokul/MYO müdürleri) periyodik olarak düzenlediği değerlendirme toplantıları, basılı yayınlar vb.
 2. Paydaş görüşlerinin yönetsel fonksiyonlara yansıdığına dair kanıtlar

 

VI. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

 

 1. Kurum Hakkında Bilgiler
 2. Kalite Güvence Sistemi
 3. Eğitim ve Öğretim
 4. Araştırma – Geliştirme ve Toplumsal Katkı
 5. Yönetim Sistemi

Alıntı