1. Ana Sayfa
  2. Ar-Ge Süreçleri
  3. Araştırma Kaynakları

Araştırma Kaynakları

Altyapı ve Mali Kaynaklar

Kurumun araştırmaya yönelik altyapı kaynakları; araştırma ve uygulama merkezlerinde bulunan araştırma ekipman ve donanımı, merkez ve birim araştırma laboratuvarları ile kütüphane ve veritabanları olarak sıralanabilir.

Bu altyapıların kurumun öncelikli araştırma alanlarını destekleyecek şekilde kurgulanmasına özellikle dikkat edilmelidir. Ayrıca altyapılar arasındaki uyum, işbirliği ve koordinasyon da üzerinde önemle durulması gereken bir konudur.

Kurumun araştırmaya yönelik mali kaynakları, iç mali kaynaklar ve dış mali kaynaklar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

İç Mali Kaynaklar: Kurumda araştırmayı desteklemek için kullanılan temel iç mali kaynağı, Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) oluşturmaktadır. Kurumun araştırma hedeflerini destekleyecek şekilde oluşturulan BAP Yönergesi’nin Kurumun araştırma politikasıyla uyumlu ve uygulanabilir nitelikte olması gerekmektedir.

Dış Mali Kaynaklar: Araştırmaya yönelik dış mali kaynaklar; proje desteği, bağış, sponsorluk vb. unsurlardan oluşmaktadır. Bu unsurlar; Bakanlıklar, YÖK, TÜBİTAK, Kalkınma Ajansı ve Kalkınma İdareleri gibi kamu kurumlarınca sağlanan kaynaklardan oluşabileceği gibi özel sektör ve sivil toplum kuruluşları tarafından sağlanan kaynaklarca da karşılanabilir. Ayrıca özellikle uluslararası kuruluşlarca sağlanan araştırma kaynaklarından (AB projeleri gibi) etkin bir şekilde faydalanılarak araştırmaya yönelik mali kaynak sağlanabileceği de göz ardı edilmemelidir.

Kaynakların Tahsisi ve Etkin Kullanımı

Özellikle iç mali araştırma kaynaklarının birimlere (fakülteler, enstitüler, merkezler vb.) tahsisi ve her birim bütçesinin hangi projeler için ve hangi miktarda harcanacağının belirlenmesi önemli bir husustur. Bu noktada, birimlerin araştırma ve geliştirmeye yönelik faaliyetleri (yayınları, öğretim üyesi ve lisansüstü öğrenci sayıları vb.) dikkate alınarak kaynak dağılımı yapılabilir. Kaynakların tahsisi hususunda, BAP Komisyonu tarafından tüm birimlerin uyması gereken çerçeve ilkelerin belirlenmesi ve bunun birimlere duyurulması da önem taşımaktadır.

Özellikle araştırma alt yapısını oluşturan laboratuvar ve donanım gibi kaynakların etkin ve verimli kullanımı konusu üzerinde titizlikle durulmalıdır. Bu kapsamda ilk olarak mevcut durum (kullanım oranları, kullanım çeşitliliği vb.) analiz edilmeli ve iyileştirmeye açık yanlar belirlenerek uygulamaya geçirilmelidir. Araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan tüm çalışanların doğru kaynağa ve en etkin şekilde ulaşımı, Kurum araştırma politikasının da temel hedeflerinden biri olmalıdır.

Kurumun çeşitli birimlerinde bulunan ekipman ve donanımın kayıt altına alınması, bu donanımların verimli bir biçimde kullanılması ve kaynak israfının önlenmesi açısından “Araştırma Altyapı Envanteri” şeklinde bir yapının kurulması faydalı olacaktır.

Kurumsal Dış Değerlendirme Programı kapsamında hazırlanan KİDR’lerde Araştırma ve Geliştirme başlığı altında; araştırma stratejisi ve hedefleri, araştırma kaynakları, araştırma kadrosu ve araştırma performansının izlenmesi ve iyileştirilmesi olmak üzere toplam dört ölçüt bulunmaktadır. Bu çerçevede, 2018 yılında Kurumsal Dış Değerlendirme Programı’na alınan Kurumların KGBR’leri incelendiğinde bu dört ölçüte ilişkin olgunluk düzeyleri, Şekil 1’de gösterilmiştir.

Şekil 1: Kurumsal Dış Değerlendirme Kapsamında Araştırma ve Geliştirme Ölçütlerine İlişkin Olgunluk Düzeyi
(2018 Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Durum Raporu, 2019: 42)
UYARI:

Araştırma ve Geliştirme ölçütlerine ilişkin ayrıntılı değerlendirme yapmak üzere Yükseköğretim Kalite Kurulu’nca hazırlanan 2018 Yükseköğretim Değerlendirme ve Kalite Güvencesi Durum Raporu’nun 2.6.3. başlığı altındaki “Güçlü Yönler” ile “Gelişmeye Açık Yönler”in incelenmesi faydalı olacaktır.

Son güncelleme 17 Temmuz 2019

Bu içerik faydalı mıydı?

İlgili İçerikler