Araştırma Yetkinliği

İÇİNDEKİLER

Kurumun araştırma yetkinliğinin temelini, kurumun insan kaynağı (öğretim elemanları) oluşturmaktadır. Bu kapsamda Kurum, öğretim elemanlarının araştırma yetkinliğinin sürdürmek ve iyileştirmek için olanaklar sunmalıdır.

İnsan kaynağı, kurumun belirlediği araştırma hedeflerine ulaşmasında en önemli unsurlardan biridir. Bu kapsamda kurumun araştırma strateji ve hedefleri ile uyumlu ve bu hedeflere katma değer oluşturacak ulusal ve uluslararası insan kaynağını planlamak önemli bir gerekliliktir. İnsan kaynağı planlamasının yapılmasının ardından “İnsan Kaynakları Yönetim Modeli”nin oluşturulması faydalı olacaktır. Bu modelin aşağıdaki unsurları içermesine dikkat edilmelidir: 

 • performans değerlendirme kriterlerini oluşturmak ve düzenli olarak izlemek,  
 • kariyer yönetimi (akademik yükselme ve atama) konusundaki kural ve süreçleri belirlemek,
 • mesleki yetkinlikleri iyileştirmek amacıyla kişisel eğitim programları organize etmek.

Kurumun eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinde bulunan akademik kadrolarına ilişkin işe alım, atanma ve yükseltilme süreçlerinin tanımlı ve açık olması beklenmektedir. Özellikle araştırma politika, strateji ve hedefleri ile öğretim üyeliğine atanma/yükseltilme süreci arasında net ve tutarlı ilişki sağlanmalıdır. Bu sürecin inşasına ilişkin olarak aşağıdaki unsurlara dikkat edilmesi önerilmektedir:

 • Kurumun araştırma strateji ve hedefleri doğrultusunda akademik personel ihtiyacının belirlemesi,
 • Akademik personelin işe alım süreçlerinin tanımlı ve açık olması,
 • Akademik personelin araştırma ve geliştirme performansının izlenmesine yönelik tanımlı süreçlerin bulunması (yönetmelik, yönerge, rehber, kılavuz vb.) ve tüm bu belgelere kolay erişim sağlanması,
 • Akademik personelin araştırma ve geliştirme performansının izlenmesine yönelik süreçlerin kurumun akademik birimleri arasındaki farklılıklar dikkate alınarak tasarlanmış olması,
 • Akademik personelin araştırma ve geliştirme performansını takdir-tanıma ve ödüllendirmek üzere yapılan uygulamaların (yayınlara yönelik teşvik mekanizmalarının olması ve bunların sürdürülebilir kılınması, yıllık performansa göre başarılı akademik personelin takdir edilmesi ve bunun kamuoyu ile paylaşımı vb.) bulunması, 
 • Akademik personelin araştırma ve geliştirmeye ilişkin ulusal ve uluslararası araştırma ağlarına dahil olmasını destekleyecek (kongre/konferans katılım ve düzenlemeye yönelik süreçlerin tanımlı olması ve bu desteklere ayrılmış bütçenin bulunması vb.) unsurların bulunması,
 • Akademik personelin araştırma ve geliştirme yetkinliğini geliştirmek üzere eğitimlerin gerçekleştirilmesi.

Kurumun araştırma yetkinliğinin gelişmesinde önemli unsurlardan biri de iş birliği imkanlarının oluşturulmasıdır. Bu kapsamda kurumda ulusal ve uluslararası düzeyde kurum içi ve kurumlar arası;

 • ortak programlar ve ortak araştırma birimleri oluşturulması,
 • araştırma ağlarına katılım sağlanması ve
 • işbirlikleri kurulması

gibi çoklu araştırma faaliyetleri ile araştırma yetkinliğinin geliştirilmesi mümkün olabilir. Kurumlar ve disiplinler arası araştırmalara imkân sağlayan bu tür faaliyet, program ve yapıların tüm düzeylerde oluşturulması, kurumun araştırma yetkinliğine önemli katkılar sağlayacaktır.

UYARI:

Araştırma ve Geliştirme ölçütlerine ilişkin ayrıntılı değerlendirme yapmak üzere Yükseköğretim Kalite Kurulu’nca hazırlanan 2018-2019 Yükseköğretim Değerlendirme ve Kalite Güvencesi Durum Raporu’ nun “2.6.3. başlığı altındaki “Güçlü Yönler” ile “Gelişmeye Açık Yönler”in incelenmesi faydalı olacaktır.

Raporlama:

Kurumun araştırma yetkinliğine ilişkin durumu raporlanırken, aşağıdaki hususların vurgulanması beklenmektedir:
• Kurumun araştırma-geliştirme alanındaki strateji ve hedefleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli kaynaklarını planlama, tedarik etme ve kullanma yöntemleri.
• Kurumun araştırma-geliştirme faaliyetlerine paydaşların katılımı.
• Kurumun araştırma çalışmalarında kullandığı üniversite dışı fonları kuruma aktarmaya yönelik izlediği stratejiler.
• Kurumun dış kaynaklardan sağladığı desteklerin (proje desteği, bağış, sponsorluk vb.) stratejik hedeflerine sağladığı katkı oranı.
• Akademik personelin araştırma-geliştirme yetkinliğini geliştirmek üzere yapılan eğitimler (programı, veriliş yöntemi, katılım bilgileri vb.)

UYARI:

Araştırma Yetkinliği ölçütünün raporlanmasına ilişkin ayrıntılı değerlendirme yapmak üzere Yükseköğretim Kalite Kurulu’nca hazırlanan Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu Sürüm 2.0′ ın “C.3.Araştırma Yetkinliği” bölümünün incelenmesi faydalı olacaktır.

KANITLAR:

Kurumun araştırma yetkinliğine ilişkin olgunluk düzeyi belirlenirken, gerçekleştirilen uygulamaların aşağıdaki kanıtlar çerçevesinde sunulması beklenmektedir:

 • Yükseltme ve atanma kriterleri ve uygulamaları. 
 • İnsan kaynağına yönelik gerçekleştirilen eğitimler ve bu eğitimler sonunda elde edilen kazanımlar.
 • Öğretim elemanlarının süreçlerin planlanması ve iyileştirilmesine katılımına ilişkin kanıtlar.
 • Kurumun dahil olduğu araştırma ağları.
 • Kurumun ortak programları ve araştırma birimleri.
 • Ortak araştırmalardan üretilen çalışmalar.
 • Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar.
 • Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen özgün yaklaşım ve uygulamalar.
Son güncelleme 27 Mayıs 2020

Bu içerik faydalı mıydı?

İlgili İçerikler