1. Ana Sayfa
  2. Kalite Güvence Sistemi
  3. Kalite Güvencesi Kültürü

Kalite Güvencesi Kültürü

Kurumda Kalite Güvencesi Çalışmalarının İçselleştirilmesi

Üniversiteler için rekabet edebilmenin zorunlu unsurlarından biri kalite kültürünü oluşturmaktır. Üniversitelerde oluşturulan uygun kalite kültürü üniversitenin itibarını ve üniversiteye olan güveni arttırmaktadır. Yükseköğretimde kalite güvencesi kültürü, üniversitelerde kaliteyi kalıcı bir şekilde yükseltmeyi hedefleyen ve bu hedefi gerçekleştirirken kurumdaki değer ve beklentiler doğrultusunda kalite çalışmalarını koordine edilmesini sağlayan kurum kültürüdür. Kalite kültürü yapısal ve yönetsel süreçlerin yanında kültürel ve psikolojik unsurları da içermektedir.

Etkin bir kalite kültürünün oluşturulması için;

  • Üniversitede akademik ve idari tüm süreçleri kapsayacak kalite politikası bulunmalı,
  • İnsan kaynakları yönetiminde adil davranılmalı ve başarılı personel ödüllendirilmeli,
  • Kurumsal aidiyet sağlanmalı ve sürdürülmeli
  • Etkin bir liderlik anlayışı içerisinde lider tarafından kalite süreçleri sahiplenilmeli ve sorumluluklar paylaşılmalı,
  • Temel paydaşlar ile etkin iletişim sağlanmalı ve uzlaşı içerisinde hareket edilmeli
  • Akademik ve idari birimler ile yönetim arasında etkin bir iletişim ağı oluşturulmalı,
  • Kalite güvencesi süreçleri bilgi yönetim sistemleri ile desteklenmelidir.

Sürekli iyileşme anlayışı içerisinde oluşturulan kalite kültürünün; yukarıdan aşağıya olan yapısal ve yönetsel süreçler ile aşağıdan yukarıya doğru giden kültürel ve psikolojik unsurlar arasında sürekli bir etkileşimi sağlaması gerekmektedir. Kalite kültürünün gelişimini olumlu yönde etkileyen yapısal ve yönetsel unsurlar arasında; üniversitenin sürekli gelişimi için bir strateji oluşturulması,  iyi işleyen ve kullanışlı kalite yönetimi ve kalite güvence sistemleri ile öğrencilerin ve akademik personelin karar alma süreçlerine dâhil edilmesi yer almaktadır. Yönetim sürecinde öğrencilerin sürekli değişen ihtiyaçlarını, beklentilerini veya kararlarını dikkate almak da kalite kültürünün önemli bir parçasını oluşturmaktadır.

Bu yapısal ve yönetsel süreçler, ortak değerlerin tanınması veya çeşitli kalite alt kültürlerinin bir arada bulunmasını destekleyen güçlendirici akademik ortamlar oluşturulması gibi kültürel / psikolojik unsurlarla tamamlanmaktadır.

Öte yandan, kalite kültürü gelişiminin önündeki önemli engeller; öğrencilerin karar alma süreçlerine dâhil olmamaları ve akademik personelin yetkilendirilmemesidir. Öğrencilerin, akademik personelin ve idarecilerin artan ihtiyaçlarını göz ardı etmenin yanı sıra yeterli mali, ve insani kaynakların bulunmaması da kalite kültürünün oluşturulmasında ciddi engeller oluşturmaktadır.

Yukarıdan aşağıya doğru aşırı bürokratik bir kalite kontrol sistemi olması, süreçleri daha şeffaf bir hale getirmeye yönelik olmasına rağmen, akademik personelin yeterliliğine ilişkin bir güvensizlik oluşturmakta ve bu durumda kurumsal aidiyet duygusunu sarsmaktadır.

Kalite kültürünün oluşturulmasında; yapısal ve yönetsel unsurlar ile kültürel ve psikolojik unsurlar arasında etkileşimi sağlamanın en önemli iki aracı liderlik ve iletişimdir. Liderlerin yetkisini paylaşması, idari ve akademik personele olan güveni, liyakatli davranması gibi özellikleri kurumda kalite kültürünün oluşmasında oldukça önemlidir. Bununla birlikte kalite süreçlerinin liderler tarafından sahiplenilmesi kurumdaki kalite kültürü düzeyini yükseltmektedir.

Üniversitede akademik ve idari birimler arasında iyi uygulamaların paylaşılması, dış paydaşların üniversitedeki kalite çalışmalarına kolay erişimi de kalite kültürünün kalıcı bir yapı olmasını sağlamaktadır. Etkin ve doğru bir iletişim bilgi alış verişinin yanı sıra karşılıklı uzlaşmayı da içermektedir. Bu nedenle kalite süreçlerine ilişkin faaliyetlerde temel paydaşlar ile uzlaşının sağlanması kurum içindeki etkin iletişimi sağlayarak kalite kültürünü geliştirecektir.

Son güncelleme 30 Haziran 2019

Bu içerik faydalı mıydı?

İlgili İçerikler