1. Ana Sayfa
 2. Kalite Güvence Sistemi
 3. Kalite Güvence Sistemi ve Paydaşlar

Kalite Güvence Sistemi ve Paydaşlar

Yükseköğretimde paydaşların rolü ve paydaş ilişkileri

Paydaşlar yükseköğretim kurumlarında kalite güvencesi sisteminin anahtar bileşenlerinden bir tanesidir. İyi yapılandırılmış bir kalite güvencesi sisteminde kurumlar, iç ve dış paydaşlarını listelemeli, stratejik paydaşlarını tanımlamalı ve kamuoyuyla paylaşmalıdır.  Şekil 1’de kalite güvence sisteminde paydaş etkileşimi özetlenmiştir.

Şekil 1. Kalite güvence sisteminde paydaş etkileşimi

Yükseköğretim kurumu için Paydaşlar; öğretim programı ile etkileşimde olan, programın sonuçlarında etkili olan veya sonuçlarından etkilenen kurum, kuruluş ve bireylerdir. Paydaşlar, iç ve dış paydaşlar olarak gruplanabilir. Öğrenciler ve mezunlar, programla ilişkili kurum ve kuruluşlar, işverenler, programda aktif görev alan yöneticiler, öğretim elemanları ve idari personel yükseköğretim kurumunun paydaşlarını oluşturmaktadır.

Kalite Güvence Sistemi’nde çok önemli bir yere sahip olan Paydaşların başta kalite süreçleri olmak üzere eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve diğer süreçler kapsamında girdi, süreç ve çıktılara doğrudan ve/veya dolaylı etkisi olduğundan kalite güvence sisteminin teşkilinde her aşamada paydaş katılımı sağlanmalıdır. Yükseköğretimin en önemli paydaşları olan öğrenci ve mezunlar açısından bakılarak bu etkiyi örnekle açıkladığımızda:

Girdi olarak paydaşların etkisi: Gelen öğrencilerin niteliği doğrudan eğitim-öğretim planlamasına etki eder. Bu nedenle girdi olarak gelen öğrencinin beklentilerinin analiz edilmesi ve süreçlerin yapılandırılmasında hedef öğrenci kitlesi ve/veya gelen öğrencilerin beklentilerinin karşılanmasına yönelik olarak iyileştirme çalışmalarına etki eder.

Süreç olarak paydaşların etkisi: Kayıtlı öğrencilerin eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme vb. faaliyetlerinde gösterdikleri performanslarilgili alanlarda kurumun kalite güvencesi sistemi planlamasına etki eder.

Çıktı olarak paydaşların etkisi: Mezunların niteliği, kurumun kamuoyu tarafından görünen yüzüdür. Bu nedenle, çıktı olarak mezun durumuna gelen öğrenciler kurum temsiliyetine etki eder. Yukarıda belirtildiği gibi paydaşların süreçlere etkisi sebebiyle yükseköğretim kurumları, kalite güvencesi sitemlerinin teşkilinde paydaş katılımını sisteme dahil etmelidir. Paydaş katılımının sağlanmasında kurum Kalite Komisyonu bir köprü görevi görür. Kurumun stratejik hedefleri ve politikaları doğrultusunda paydaş analizi ve tüm süreçlerde paydaş katılımının sağlanması için kurumun kullanacağı yöntemlerin belirlenmesi üzerine Komisyon çalışmalarını yürütmelidir. Ayrıca paydaşlarla iletişimde, paydaşların kurumda yürütülen süreçlere ilişkin bilgilendirilmesinde ve görüşlerinin alınarak kalite güvencesi sistemine dahil edilmelerinde komisyon görev alır.

Paydaş analizi ve komisyon çalışmalarına paydaş katılımı

Kurumun yürüttüğü tüm faaliyetlerde olduğu gibi Komisyon çalışmalarına da paydaş katılımının sağlanması gerekir. Yükseköğretim Kurumlarının Kalite Komisyonlarının teşkili için ilgili yönetmelik kapsamında önemli iç paydaşlara yer verilmektedir. Bunun yanı sıra Komisyon, paydaş analizi yaparak çalışmalarını yürütürken paydaş katılımını genişletebilir.

Ana hatlarıyla paydaş analizi yapılırken izlenecek temel basamaklar:

 1. Potansiyel iç ve dış paydaşların listelenmesi ve önceliklendirilmesi,
 2. Paydaşların kurumu değerlendirebilecekleri kriterlerin tanımlanması,
 3. Kurum hakkında paydaşların sahip olduğu bakış açısının belirlenmesi,
 4. Her bir paydaşın memnuniyeti için kurumda hızlı bir şekilde yapılabileceklerin belirlenmesi,
 5. Çeşitli paydaşlarla birlikte (tek tek veya gruplar halinde) gerçekleştirilmesi gereken uzun vadeli konuların belirlenmesi

şeklindedir.

Paydaş analizi sonucunda, Komisyon çalışmaları ile ilgili bilgilendirme faaliyetleri, görüş alma faaliyetleri ya da belirlenen konularda doğrudan paydaşlarla birlikte yürütülen faaliyetler gerçekleştirilebilir. Paydaş katılımının bu noktadaki fonksiyonu, kurumun genel kalite güvencesi sisteminin işleyişine yönelik olarak izleme ve iyileştirme çalışmalarının yapılması ve ayrıca paydaş memnuniyetinin sağlanmasıdır.

UYARI:

Kurumun temel stratejik hedefleri ve politikaları doğrultusunda Komisyonun yürüteceği bu çalışmalar dışında, paydaş katılımı kalite güvencesi sisteminin tüm süreçlerinde gereklidir. Bu nedenle, portalımızın ilgili başlıkları altında paydaş katılımının açıklandığına dikkat ediniz.

Kalite Güvence Sistemi’nde çok önemli bir yere sahip olan Paydaşların başta kalite süreçleri olmak üzere eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve diğer süreçler kapsamında katılımı anket, görüşmeler, danışma kurulları, gözlem, belge inceleme vb. birçok yöntemle sağlanabilir.

Paydaş görüşü alma yöntemleri:

 • Odak Grup Görüşmeleri,
 • Anket Yöntemi ve Yazılı Soru Sorma Tekniği
 • Toplantılar
 • Yüz yüze Görüşmeler
 • Eleman Arama İlanlarının İncelenmesi
NOT:

Paydaşların kurumun eğitim, araştırma ve yönetişim fonksiyonlarına katkısı bir bütün olarak ele alınmalıdır.

Son güncelleme 18 Temmuz 2019

Bu içerik faydalı mıydı?

İlgili İçerikler