Kaynakların Yönetimi

Yükseköğretim kurumunun stratejilerini başarabilmesi için tüm kaynaklarının yönetimini hedefleri doğrultusunda gerçekleştirmesi gerekir. Kaynakların yönetimi ile ne kastedildiği ve kalite güvencesi kapsamında kurumlardan neler beklendiği bu bölümde açıklanmıştır.

Kurumun stratejilerinin bir parçası olarak İKY’nin temel amacı; insan kaynağını en etkili biçimde ve rekabet avantajı yaratacak şekilde harekete geçirmektir. Bu doğrultuda; akademik ve idari tüm insan kaynakları için görev ile sahip olunan yetkinliğin örtüşmesi sağlanmalı ve kurumsal hedefler yönünde gelişimleri desteklenmelidir.  Akademik ve idari tüm insan kaynaklarının bireysel hedef ve sahip olunan yetkinlikler açısından performansı değerlendirilmeli ve yetkinliklerin geliştirilmesi için uygulamalar gerçekleştirilmelidir.

UYARI:

Kurumun, kaynak (insan, finansal, taşınır-taşınmaz vb.) yönetimi konusunda politikaları olmalıdır.

Yükseköğretim kurumları mali kaynaklarının yönetimi kapsamında; devlet katkısı, döner sermaye, öz kaynaklar, açık/uzaktan eğitim öğretim gelirleri, araştırma kaynakları vb. kaynakların bütünleşik olarak planlanması, kullanımı, kontrolü, raporlama ve gözden geçirme süreçleri yürütülmelidir. Finansal kaynakların dağılımı kurumun stratejik amaçları doğrultusunda, şeffaf ve hesap verilebilirlik ilkesine uygun gerçekleştirilmelidir.

UYARI:

Kurumun, kaynakların etkin ve verimli kullanılması yönünde hedefleri ve bunu izlemek üzere sistemleri olmalıdır.

Kurumsal hedefler doğrultusunda planlaması gerçekleştirilen taşınır ve taşınmaz kaynakların etkili ve verimli kullanılmasını, kontrolünü ve gözden geçirilmesini sağlayacak sistematik uygulamalar yürütülür.

Son güncelleme 16 Temmuz 2019

Bu içerik faydalı mıydı?

İlgili İçerikler