1. Ana Sayfa
 2. Kurumsal Dış Değerlendirme
 3. Kurumsal Dış Değerlendirme Kapsamında Kullanılan Belgeler

Kurumsal Dış Değerlendirme Kapsamında Kullanılan Belgeler

Kurumsal Dış Değerlendirme kapsamında kullanılan belgeler şunlardır:

 • Kurumsal Dış Değerlendirme Kılavuzu
 • Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR)
 • Kurumsal Dış Değerlendirme Ölçütleri
 • Yükseköğretim Kalite Kurulu Etik Kuralları
 • Kurum Değerlendirme Formu
 • Değerlendirme Takımı Ön Ziyaret Planı Örneği
 • Değerlendirme Takımı Saha Ziyareti Planı Örneği
 • Çıkış Bildirimi
 • Değerlendirme Takımının Ziyaret Edilen Kurum Tarafından Değerlendirilmesi Formu
 • Takım Üyelerinin Değerlendirilmesi Formu
 • Kurumsal Geri Bildirim Raporu (KGBR)

Kurumsal Dış Değerlendirme Kılavuzu

Bu kılavuz, Yükseköğretim Kalite Kurulu adına değerlendirme yapacak takım üyelerine, değerlendirme programının detayları ve sürecin nasıl yürütüleceği hususlarında yol göstermesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR)

Yükseköğretim kurumunun; eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerine ilişkin kalite güvencesi süreçlerini izlemek amacıyla yükseköğretim kurumu tarafından her yıl hazırlanan rapordur.

KİDR’de kurum; “misyon ve hedeflerine ulaştığına nasıl emin oluyor?” sorusunun cevabı olarak kalite güvencesi süreçleri hakkında bilgi vermelidir.

Yükseköğretim kurumları, iç değerlendirme çalışmalarını içeren Kurum İç Değerlendirme Raporlarını her yıl Ocak-Mart aylarında Kurul tarafından oluşturulan web tabanlı sisteme yükler.

Kurumsal Dış Değerlendirme Ölçütleri

Kurumsal dış değerlendirme ölçütlerine ilişkin bilgilere “Kurumsal Dış Değerlendirme Ölçütleri” başlıklı belgede detaylı bir biçimde yer verilmiştir.

Yükseköğretim Kalite Kurulu Etik Kuralları

Bu belge, Yükseköğretim Kalite Kurulu üyelerinin, komisyon üyelerinin ve dış değerlendiricilerinin çalışmaları ile ilgili etik kuralların ayrıntılarını tanımlamaktır. Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun ve komisyonlarının etkinliklerinde görev alan her üye ve her dış değerlendirici genel etik kurallar ile birlikte, bu belgede belirtilen kurallar doğrultusunda etik davranış içinde olmalı ve en üst düzeyde profesyonellik, dürüstlük ve doğruluk standartları ile çalışmalıdır. Yükseköğretim Kalite Kurulu etkinlikleri, yansızlık, adillik ve eşitlik gerektirir. Üyeler ve dış değerlendiricilerin, görevlerini yaparken bu ilkeler çerçevesinde hareket etmeleri beklenir.

Kurum Değerlendirme Formu

Bu form, Kurumun dış değerlendirme ölçütlerine uygunluğunun belirlenmesi amacıyla hazırlanmış olup dış değerlendirme sürecinde değerlendirme takımı tarafından doldurulur. Ziyaret öncesi Kurumsal İç Değerlendirme Raporlarının (KİDR) dış değerlendirme ölçütlerine uygunluğu, ziyaret sırasında ise ölçütlerin kanıta dayalı olarak değerlendirilmesi kapsamında bu formun doldurulması değerlendirme sürecinin sistematik şekilde gerçekleştirilmesine ve Çıkış Bildirimi ile Kurumsal Geri Bildirim Raporunun hazırlanması sürecine katkı sağlar.

Değerlendirme Takımı Ön Ziyaret Planı Örneği

Değerlendirme takımının ön ziyaret sürecine ilişkin detaylı bilgiye buradan ulaşılabilir.

Değerlendirme Takımı Saha Ziyareti Planı Örneği

Değerlendirme takımının saha ziyareti sürecine ilişkin detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Çıkış Bildirimi

 • Ziyaret sonunda değerlendirme takımının Kurumdan ayrılmadan önce yükseköğretim kurumunun rektörü/ MYO’nun müdürü ve davet edeceği iç ve dış paydaşların katılımıyla gerçekleştirilen bir Çıkış Görüşmesi gerçekleştirilir.
 • Bu görüşme sırasında sözlü olarak sunulmak üzere Kurumsal Geri Bildirim Raporu (KGBR)ye esas olacak şekilde Çıkış Bildirimi hazırlanır.
 • Çıkış Bildiriminde, değerlendirme takımının KİDR değerlendirmesi, ön ziyaret ve saha ziyareti sonrasında edinilen izlenimlerine dayalı olarak kurumun eğitim-öğretim, araştırma, toplumsal katkı ve idari yönetsel süreçler kapsamındaki genel değerlendirmesi yer alır.

Çıkış Bildirimi’nde;

 • KGBR ile çelişecek veya tutarsızlık yaratacak ifadelere yer verilmemelidir.
 • Açık, anlaşılabilir ve yapıcı bir dil kullanılmasına özen gösterilmelidir.
 • Kurumun eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve idari yönetsel süreçler açısından güçlü yönleri ve iyileşmeye açık yanları, iyileştirme önerileri ve gözlemler genel bir değerlendirme şeklinde paylaşılmalıdır.
 • Daha sonra hazırlanacak olan nihai KGBR ile birlikte Yükseköğretim Kalite Kurulu’na gönderilmelidir.

Değerlendirme Takımının Ziyaret Edilen Kurum Tarafından Değerlendirilmesi Formu

Değerlendirme takımının ziyaret edilen kurum tarafından değerlendirilmesi için kullanılan forma buradan ulaşılabilir.

Takım Üyelerinin Değerlendirilmesi Formu

Takım üyelerinin değerlendirilmesi için kullanılan forma buradan ulaşılabilir.

Kurumsal Geri Bildirim Raporu (KGBR)

Kurumsal dış değerlendirme programı kapsamında değerlendirilen yükseköğretim kurumu için dış değerlendiriciler tarafından hazırlanan kurumun güçlü ve iyileşmeye açık alanlarını içeren rapordur.

KGBR, kurumda yürütülen eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme faaliyetleri, varsa bölgesel/ulusal ölçekte öne çıkan toplumsal katkı faaliyetleri ile kurumun idari hizmetlerinin ve kurumsal karar alma süreçlerindeki kalite güvencesi sistemi ile kurumun güçlü ve iyileşmeye açık alanlarını kapsar.

KGBR hazırlama süreci sekiz ana aşamadan oluşur.

 • Değerlendirme takımı taslak KGBR’yi 21 Gün içinde kuruma iletir.
 • Kurum 21 Gün cevabını Takım başkanına elektronik ortamda iletir.
 • Takım Başkanının raporu takımdaki değerlendiriciler ile görüşerek günceller.
 • Son kez Kurum ile uzlaşılarak nihai KGBR hazırlanır.
 • Takım başkanı 21 Gün içinde nihai KGBR’yi Yükseköğretim Kalite Kurulu’na ve kuruma gönderir.
 • Taslak raporların tutarlılık kontrolleri yapılır
 • Nihai KGBR, Kurumsal Dış Değerlendirme Komisyonu (KDDK) tarafından Yükseköğretim Kalite Kuruluna onaylanmak üzere gönderilir
 • Nihai KGBR Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı tarafından kurumlara gönderilir ve yayımlanır.

Kurumsal Geri Bildirim Raporu (KGBR);

 • Değerlendirme takım üyelerinin üzerinde uzlaştıkları hususları içeren ve takımın ortak görüşünü yansıtacak şekilde olmalıdır.
 • Çıkış Bildirimi ile tutarlı olmalı, çelişmemelidir.
 • Kurumla uzlaşı sonucunda tamamlanmalıdır.
 • Doğru, tarafsız ve kanıta dayalı bilgilerle, yapıcı bir üslupta, KBGR yazım formatına, Türkçe dilbilgisi ve yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır.
Son güncelleme 30 Haziran 2019

İçerik Ekleri

Bu içerik faydalı mıydı?

İlgili İçerikler