1. Ana Sayfa
 2. Ar-Ge Süreçleri
 3. Araştırma Stratejisi ve Hedefleri

Araştırma Stratejisi ve Hedefleri

Araştırma Stratejisi

Kurumun araştırma stratejisi, araştırmaya yönelik vizyona ulaşılmasını sağlayacak seçim ve yöntemleri içeren amaç ve hedefleri yansıtmaktadır Bu araştırma stratejisi belirlenirken üst ve orta yönetim ile tüm paydaşların görüşleri dikkate alınmalı ve bu doğrultuda güncellenebilir (esnek) eylem planları oluşturulmalıdır.

Kurumun araştırma stratejisi hazırlanırken aşağıdaki unsurların dikkate alınması önerilmektedir:

 • Kurumun stratejik planı çerçevesinde belirlenen akademik öncelikleriyle uyumlu olması,
 • Kurumun araştırma faaliyetleri ile diğer faaliyetlerini (eğitim- öğretim, topluma hizmet) bütünleştirici eylemlerden oluşması,
 • yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma hedefleri ile ilişkili olması ve
 • değer üretebilen ve toplumsal faydaya dönüştürülebilen araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yönelik olması.

Bu gerekliliklerle birlikte Kurumun araştırma stratejisinin;

 • araştırmaların öncelikli alanlara yönelmesini hedefleyen,
 • toplumsal faydaya dönüştürülebilen faaliyetleri esas alan,
 • stratejiler doğrultusunda araştırmaya yönelik alt ve üst yapı ile mali kaynakların etkili yönetimini kapsayan,
 • kurum dışı mali kaynakları kullanmayı teşvik eden,
 • araştırmacı niteliğinin ve motivasyonunun yükseltilmesini dikkate alan,
 • lisans ve lisansüstü araştırma projelerinin desteklenmesine odaklanan,
 • disiplinlerarası veya çok disiplinli programları ve araştırmaları teşvik eden

bir yapıda kurgulanması faydalı olacaktır.

Araştırma stratejisinin önemli unsurlarından biri de araştırma öncelikleridir. Araştırma öncelikleri belirlenirken ilk olarak ulusal kalkınma hedefleri göz önünde bulundurulmalıdır. Ardından bu hedeflere yönelik kurumdaki mevcut araştırma kaynakları ve yetkinlikleri dikkate alınarak kurumun öncelikli araştırma alanları belirlenmelidir.

Üst ve orta yönetim tarafından katılımcı bir süreç çerçevesinde oluşturulması beklenen araştırma stratejisinin yukarıda belirtilen unsurlara ulaşmak üzere gerekli altyapı ve mali kaynakları oluşturmaya ve bunları etkin şekilde kullanmaya yönelik bir içeriğe de sahip olması yerinde olacaktır.

NOT:

Kurum, araştırma politika ve stratejilerini belirlerken; ulusal kalkınma hedeflerini odağına koyarak iç ve dış paydaşlarının görüş ve önerilerini dikkate almalıdır.

İç Paydaş: Kurumun araştırma alanında iç paydaşları olarak; araştırma (akademik, uzman vb.) personeli ile lisansüstü öğrencileri sayılabilir.

Dış Paydaş: Kurumun araştırma alanında dış paydaşları arasında; ilgili Kamu Kurumları (Bakanlıklar, YÖK, TÜBİTAK vb.), Kamu ve Özel Sektör Araştırma Merkezleri ile sektör temsilcileri sayılabilir.

UYARI:

Araştırma stratejisinin araştırma politikasından en temel farkı; duruma göre güncellenebilir ve dinamik olması, üst ve orta yönetim tarafından hedeflere dönüştürülmesi ve eylem planı şeklinde tasarlanmasıdır.

Araştırma Hedefleri

Araştırma hedefleri, Kurumun araştırma stratejisinin gerçekleştirilmesini sağlamaya yönelik olarak belirlenir. Bu kapsamda araştırma hedeflerinin, araştırma stratejisi temel alınarak oluşturulması gerekmektedir.

Araştırma hedefleri, araştırma stratejisi ile uyumlu ve ilişkili olmak üzere aşağıdaki unsurları içerebilir:

 • araştırma altyapısının güçlendirilmesi,
 • araştırma kaynaklarının çoğaltılması ve çeşitlendirilmesi,
 • araştırmanın üniversitede görünürlüğünün sağlanması,
 • araştırma kültürünün yaygınlaştırılması,
 • araştırma sonuçlarının toplumla paylaşılması. 

Araştırma hedeflerinin oluşturulmasının ardından izleme ve değerlendirme süreci de doğru bir şekilde kurgulanmalıdır. Bu kapsamda belirlenen araştırma hedefleri, kısa ve uzun vadeli olarak derecelendirilmeli ve belli aralıklarla yapılan değerlendirmelerle gözden geçirilmelidir. Her bir araştırma hedefi için sorumlu ve ilgili birimlerin belirlenmesi ve hedeflerin ilgili araştırma kaynakları ile ilişkilendirilmesi de ayrıca önem taşımaktadır.

Araştırma stratejisi hazırlanırken dikkate alınması gereken unsurlardan biri de araştırma altyapıları kapsamında ekipman ve donanımın (laboratuvarlar, teknik cihazlar, veritabanları vb) verimli kullanımıdır. Buna yönelik olarak “Araştırma Altyapı Envanteri” hazırlanmalı ve böylece kaynakların etkin kullanımı sağlanmalıdır.

Araştırmada Mükemmeliyet Merkezleri: Araştırmada Mükemmeliyet Merkezleri (Center of Excellence) oluşturmak, Kurumlar açısından önem arz eden konulardan biridir. Bu merkezler; ilgili araştırma alanında çok iyi tanınan ve bilinen, iyi uygulama örnekleri sunabilen, liderlik yapabilen ve yüksek standartlara sahip yerler olarak anılmaktadır.

NOT:

Kurumun araştırma hedefleri belirlenirken, araştırma ile ilgili tüm birim ve unsurlar (Teknoloji Transfer Ofisi, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Araştırma Merkezleri, ÖYP, YÖK 100/2000 vb.) bütünleşik olarak dikkate alınmalıdır. Aynı şekilde, araştırma ile ilgili hedeflerin izlenme ve değerlendirilmesinde de bu birim ve unsurlara yer verilmelidir.

Kurumsal Dış Değerlendirme Programı kapsamında hazırlanan KİDR’lerde Araştırma ve Geliştirme başlığı altında; araştırma stratejisi ve hedefleri, araştırma kaynakları, araştırma kadrosu ve araştırma performansının izlenmesi ve iyileştirilmesi olmak üzere toplam dört ölçüt bulunmaktadır. Bu çerçevede, 2018 yılında Kurumsal Dış Değerlendirme Programı’na alınan Kurumların KGBR’leri incelendiğinde bu dört ölçüte ilişkin olgunluk düzeyleri, Şekil 1’de gösterilmiştir.

Şekil 1: Kurumsal Dış Değerlendirme Kapsamında Araştırma ve Geliştirme Ölçütlerine İlişkin Olgunluk Düzeyi
(2018 Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Durum Raporu, 2019: 42)
UYARI:

Araştırma ve Geliştirme ölçütlerine ilişkin ayrıntılı değerlendirme yapmak üzere Yükseköğretim Kalite Kurulu’nca hazırlanan 2018 Yükseköğretim Değerlendirme ve Kalite Güvencesi Durum Raporu’nun 2.6.3. başlığı altındaki “Güçlü Yönler” ile “Gelişmeye Açık Yönler”in incelenmesi faydalı olacaktır.

Son güncelleme 17 Temmuz 2019

Bu içerik faydalı mıydı?

İlgili İçerikler