Araştırma Stratejisi

İÇİNDEKİLER

Kurumun araştırma stratejisi, araştırmaya yönelik vizyona ulaşılmasını sağlayacak seçim ve yöntemleri içeren amaç ve hedefleri yansıtmaktadır Bu araştırma stratejisi belirlenirken üst ve orta yönetim ile tüm paydaşların görüşleri dikkate alınmalı ve bu doğrultuda güncellenebilir (esnek) eylem planları oluşturulmalıdır.

Kurumun araştırma stratejisi hazırlanırken aşağıdaki unsurların dikkate alınması önerilmektedir:

 • Kurumun stratejik planı çerçevesinde belirlenen akademik öncelikleriyle uyumlu olması,
 • Kurumun araştırma faaliyetleri ile diğer faaliyetlerini (eğitim- öğretim, topluma hizmet) bütünleştirici eylemlerden oluşması,
 • yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma hedefleri ile ilişkili olması ve
 • değer üretebilen ve toplumsal faydaya dönüştürülebilen araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yönelik olması.

Bu gerekliliklerle birlikte Kurumun araştırma stratejisinin;

 • araştırmaların öncelikli alanlara yönelmesini hedefleyen,
 • toplumsal faydaya dönüştürülebilen faaliyetleri esas alan,
 • stratejiler doğrultusunda araştırmaya yönelik alt ve üst yapı ile mali kaynakların etkili yönetimini kapsayan,
 • kurum dışı mali kaynakları kullanmayı teşvik eden,
 • araştırmacı niteliğinin ve motivasyonunun yükseltilmesini dikkate alan,
 • lisans ve lisansüstü araştırma projelerinin desteklenmesine odaklanan,
 • disiplinlerarası veya çok disiplinli programları ve araştırmaları teşvik eden

bir yapıda kurgulanması faydalı olacaktır.

Araştırma stratejisinin önemli unsurlarından biri de araştırma öncelikleridir. Araştırma öncelikleri belirlenirken ilk olarak ulusal kalkınma hedefleri göz önünde bulundurulmalıdır. Ardından bu hedeflere yönelik kurumdaki mevcut araştırma kaynakları ve yetkinlikleri dikkate alınarak kurumun öncelikli araştırma alanları belirlenmelidir.

Üst ve orta yönetim tarafından katılımcı bir süreç çerçevesinde oluşturulması beklenen araştırma stratejisinin yukarıda belirtilen unsurlara ulaşmak üzere gerekli altyapı ve mali kaynakları oluşturmaya ve bunları etkin şekilde kullanmaya yönelik bir içeriğe de sahip olması yerinde olacaktır.

NOT:

Kurum, araştırma politika ve stratejilerini belirlerken; ulusal kalkınma hedeflerini odağına koyarak iç ve dış paydaşlarının görüş ve önerilerini dikkate almalıdır.

İç Paydaş: Kurumun araştırma alanında iç paydaşları olarak; araştırma (akademik, uzman vb.) personeli ile lisansüstü öğrencileri sayılabilir.

Dış Paydaş: Kurumun araştırma alanında dış paydaşları arasında; ilgili Kamu Kurumları (Bakanlıklar, YÖK, TÜBİTAK vb.), Kamu ve Özel Sektör Araştırma Merkezleri ile sektör temsilcileri sayılabilir.

UYARI:

Araştırma stratejisinin araştırma politikasından en temel farkı; duruma göre güncellenebilir ve dinamik olması, üst ve orta yönetim tarafından hedeflere dönüştürülmesi ve eylem planı şeklinde tasarlanmasıdır.

RAPORLAMA:

Kurumun araştırma stratejisine ilişkin durumu raporlanırken, aşağıdaki hususların vurgulanması beklenmektedir:
• Kurumun araştırma stratejisi ve hedefleri ile bunlar doğrultusunda izlediği araştırma politikası.
• Kurumdaki araştırma-geliştirme süreçleri ile eğitim-öğretim süreçlerinin bütünleştirildiği
alanlar ve bu alanlarda izlenen politikalar.
• Kurumdaki araştırma-geliştirme süreçleri ile toplumsal katkı süreçlerinin bütünleştirildiği alanlar ve buralarda izlenen politikalar
• Yerel/bölgesel/ulusal kalkınma hedefleri ve bu hedeflerin kurumun araştırma-geliştirme
stratejilerine etkisi
• Yapılan araştırmaların sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapıya katkısının teşvik edilmesi ve sonuçların değerlendirilmesi

UYARI:

Araştırma Stratejisi ölçütünün raporlanmasına ilişkin ayrıntılı değerlendirme yapmak üzere Yükseköğretim Kalite Kurulu’nca hazırlanan Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu Sürüm 2.0′ ın “C.1.Araştırma Stratejisi” bölümünün incelenmesi faydalı olacaktır.

Kanıtlar:

Kurumun araştırma stratejisine ilişkin olgunluk düzeyi belirlenirken, gerçekleştirilen uygulamaların aşağıdaki kanıtlar çerçevesinde sunulması beklenmektedir:

 • Kurumun araştırma politikası, stratejisi ve hedefleri ile bunların uygulandığına dair kanıtlar.
 • Eğitim-öğretim (lisans ve lisansüstü) programlarında araştırma politikasının uygulanmasına ilişkin kanıtlar.
 • Öğrencilerin araştırma faaliyetlerine aktif katılımını gösteren kanıtlar.
 • Araştırma performans göstergeleri.
 • Kuruma özgü anahtar performans göstergeleri.
 • Araştırma-geliştirme süreçlerinin yönetimi ve organizasyon yapısı.
 • Araştırma yönetim modeli.
 • Araştırma faaliyetlerini yürüten birimler.
 • Kalkınma hedefleriyle uyumlu araştırma faaliyetleri.
 • Toplumsal katkı kapsamındaki çalışmalarının sonuçlarını gösteren veriler (demografik veriler, işgücü piyasası vb.).
 • Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar.
 • Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen özgün yaklaşım ve uygulamalar. 
Son güncelleme 27 Mayıs 2020

Bu içerik faydalı mıydı?

İlgili İçerikler