1. Ana Sayfa
 2. Toplumsal Katkı Süreçleri
 3. Toplumsal Katkı Stratejisi ve Hedefleri

Toplumsal Katkı Stratejisi ve Hedefleri

Kurum, stratejik planı çerçevesinde toplumsal katkı politikası ile ilişkili olarak belirlediği toplumsal katkı strateji ve hedefleri olmalı ve bunlarla uyumlu toplumsal katkı uygulamalarını teşvik etmelidir.

Toplumsal katkı strateji ve hedeflerinin belirlenmesi

Kurumun toplumsal katkı strateji ve hedeflerinin kurumun stratejik planına uygun ve toplumsal katkı politikası ile ilişkili olması beklenir. Kurumun toplumsal katkı strateji ve hedefleri belirlenirken yapılacak İşlemlerden bazıları aşağıda Şekil 1’de yer almaktadır:

Toplumsal Katkı Strateji ve Hedeflerinin Belirlenmesi

Şekil 1. Toplumsal Katkı Strateji ve Hedeflerini Belirleme İşlemleri

Aşağıda Şekil 2’de bir kurumun toplumsal katkı strateji ve hedeflerine ilişkin örneklere yer verilmiştir.

Şekil 2. Toplumsal Katkı ile İlgili Stratejik Amaç ve Hedef Örnekleri

Toplumsal katkı çıktılarının belirlenmesi

Toplumsal katkı uygulamalarının hedeflerinin; ihtiyaç analizlerine göre ve beklenen toplumsal katkı çıktıları dikkate alınarak belirlenmesi gerekmektedir.

Toplumsal katkı çıktıları, genel ve uygulamalar özelinde belirlenebilir. Toplumsal katkı çıktıları; yükseköğretim kurumlarının ülkeye-topluma-bölgeye-kültüre- ekonomiye vb. sağladığı her tür katkı olabilir. Aşağıda kuruma yönelik genel ve uygulamalara yönelik özel toplumsal katkı çıktı örnekleri yer almaktadır.

Genel Toplumsal Katkı Çıktısı Örnekleri:

 • Üniversitenin sağladığı teknoloji ve lojistik destekle bölgede sürdürülebilir tarımın gelişimi.
 • Teknolojik yenilik ve uygulamaların iş çevrelerine duyurulması ve nitelikli eleman ihtiyacı için gereken eğitimlerin sağlanmasıyla bölgenin kalkınması.
 • Sanatsal-sosyal ve sportif etkinliklerle bölgenin kültürel yapısının gelişimi.
 • Yaşam boyu öğrenme kültürünün oluşturulması ve bu bağlamda yakın çevrede yaşam boyu öğrenme becerilerinin kazanılması.
 • Kültürel araştırmalarla bölgenin kültürel zenginliklerin ortaya çıkarılması, korunması ve geliştirilmesi
 • İş çevreleriyle bölgesel kalkınmaya yönelik imzalanan protokollerin katkısı.
 • Teknopark hizmetleri vb. ile bölgesel kalkınmaya katkı.
 • Halka açık kurs ve etkinliklerle halkın bilinçlenmesi (örneğin, sağlık konusunda bilinçlenme vb.).
 • Üniversitenin kalkınma ajansı destekli gerçekleştirdiği projelerin etkisi.
 • Belediye ile yapılan işbirlikleri ve projeler ile yerel yerel kalkınmanın gelişimi.

Uygulamalara İlişkin Özel Toplumsal Katkı Çıktısı Örnekleri:

 • İl sağlık müdürlüğüne bağlı sağlık çalışanlarına yönelik düzenlenen eğitici eğitimi sonrasında eğitim veren doktorların yeni öğretim yöntem ve tekniklerini derslerinde kullanmaları.
 • İş sağlığı ve güvenliği eğitimi alan liman çalışanlarının bu anlamda farkındalıklarının ve yetkinlerinin gelişimi.
 • MEB İle imzalanan protokol gereği öğretmenlerin hizmet-içi eğitime alınması ve öğretmenlerin öğrenci merkezli öğretme-öğrenme süreci yeterliklerinin gelişimi.
 • Spor alanlarına ilişkin beceri eğitimi alan çocuk, genç ve yetişkinlerin eğitim aldıkları spor alanlarına ilişkin yeterliklerinin gelişimi.

Toplumsal katkı çıktıları belirlendikten sonra kurumun toplumsal katkı stratejileri ve hedefleri belirlenir. Sonrasında ise kurumun bu hedefleri gerçekleştirmek üzere toplumsal katkı uygulamalarını hayata geçirmesi gerekir. Bu uygulamalar kurumun toplumsal katkı fonksiyonlarına göre çeşitlilik gösterebilir (servis, yayın, sosyal-sportif etkinlikler vb.) Bu etkinlikler girişimcilik, kariyer gelişimi, yerel ve bölgesel organizasyonlar, işbirliği, toplum için etkinlikler, kültürel sanatsal ve sportif etkinlikler, sosyal sorumluluk etkinlikleri, hizmetler, yaşam boyu öğrenme etkinlikleri vb. kurumların misyon ve kapasitelerine göre değişebilir. Etkinliklerin planlanması toplumsal katkı çıktılarının kazanılmasını garanti altına alacak şekilde yapılmalıdır. Bu anlamda toplumsal katkı için çalışacak kurum personeli ve ortam oldukça önemlidir.

Son güncelleme 16 Temmuz 2019

Bu içerik faydalı mıydı?

İlgili İçerikler