1. Ana Sayfa
 2. Toplumsal Katkı Süreçleri
 3. Toplumsal Katkı Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi

Toplumsal Katkı Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi

Kurumun kalite güvence sisteminin bir parçası olarak; toplumsal katkı sürecinin değerlendirmesinin yapılması gerekmektedir. Toplumsal katkı süreçlerinin değerlendirilmesi; kurumun toplumsal katkı politika, strateji ve hedeflerinin ve bu hedeflerin nasıl gerçekleştirileceğinin belirlendiği; toplumsal katkı uygulamalarının gerçekleştirildiği, toplumsal katkı çıktılarının nitelik ve nicelik olarak izlenerek değerlendirildiği ve ulaşılan sonuçların kontrol edilerek ihtiyaç duyulan iyileştirme çalışmalarının yapıldığı bir süreç olarak ele alınmalıdır.

Aynı zamanda PUKÖ çevrimi olarak da adlandırılan bu süreç; Şekil 1’de Toplumsal katkı süreçlerinde iç kalite güvence sistemi olarak sunulmuştur.

Şekil 1. Toplumsal Katkı Süreçlerinde İç Kalite Güvence Sistemi-PUKÖ Döngüsü

Toplumsal Katkı iç kalite güvence sistemini etkileyen bileşenlerin en başında kurumun kalite güvencesi kültürü yer almaktadır.Toplumsal katkı süreçleri bir yükseköğretim kurumunun çeşitli birimleri ile ilişkili olabilir. Bu bağlamda sosyal etkisi olan kurum olarak liderlik önemli bir yere sahiptir. Kurumun çeşitli toplumsal katkı etkinliklerinde öncü olması önem taşır. Yerel, bölgesel, ulusal ya da uluslararası toplumsal katkı uygulamalarında liderlik yapabilen bir kurum olmak gerekmektedir. Toplumsal katkı fonksiyonları kurumun yaptığı çeşitli toplumsal katkı uygulamalarını kapsar. Bunlar yayın, hizmet, sosyal, sportif, sanatsal ve kültürel etkinlikler vb. olabilir. Bu fonksiyonlar PUKÖ çevriminin her basamağı için kurumun dikkate alması gereken görevleri kapsar.

NOT:

Kurumun kalite güvencesi kültürü, kurumun tüm birimlerini etkileyen bir unsurdur.

Aşağıda Şekil 2’de toplumsal katkı süreçleri birlikte verilmiştir:

Şekil 2. Toplumsal Katkı Süreçleri

Aşağıda toplumsal katkı PUKÖ döngüsünün basamakları açıklanmaktadır:

1.Planlama

Öncelikli olarak, toplumsal katkı uygulamalarının planlanması gerçekleştirilmelidir. Toplumsal Katkı Politikası ile Toplumsal Katkı Stratejileri ve Hedefleri başlığı altında açıklandığı üzere planlama sürecinde dikkat edilmesi gereken ilkeler ve yapılması gerekenler şunlardır:

 • Kurumun stratejik planının dikkate alınması
 • Toplumsal katkıyla ilgili kanun yönetmelik ve ölçütlerin dikkate alınması
 • Paydaş görüşlerinin alınması ve planlamaya yansıtılması
 • Hedef ve toplumsal katkı çıktılarının belirlenmesi
 • Toplumsal katkı politikaların belirlenmesi
 • İçerik oluşturulması, öğrenme-öğretme süreçlerinin tasarlanması
 • Rektörlüğün ilgili birimleri koordine etmesi
 • Toplumsal katkı için ihtiyaç analizi yapılması
 • Toplumsal katkı uygulamalarının planlanması
 • Araştırma temelli bilgi ve etkinliklerin belirlenmesi
 • Toplumsal katkı ortamının oluşturulması
 • Toplumsal katkı veren birim kadrosunun oluşturulması

2. Uygulama

Uygulama toplumsal katkı için planlanan etkinliklerin gerçekleştirildiği süreçtir. Aşağıda uygulama sürecinde yapılması gerekenler yer almaktadır:

 • Toplumsal katkı fonksiyonlarının gerçekleştirilmesi
 • Toplumsal katkı uygulamalarının yapılması
 • Etkinliklerin yapılması
 • Toplumsal katkı için öğrenen merkezli çeşitli öğretim yöntem ve tekniklerinin uygulanması
 • Pedagojik ve androgojik eğitim-öğretim ilkelerine ve yaşam boyu öğrenmeye yönelik öğretme-öğrenme süreçleri ve ölçme-değerlendirme

3. Kontrol Etme

Kontrol etme yapılan toplumsal katkı uygulamalarının ölçülmesi ve değerlendirilmesini kapsar. Aşağıda kontrol etme sürecinde yapılması gerekenler yer almaktadır:

 • Niteliksel ve niceliksel yöntemlerle toplumsal katkı çıktılarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi
 • Katılımcı memnuniyeti
 • Programın etkisinin değerlendirilmesi
 • Paydaşların değerlendirmelerinin alınması
 • Toplumsal katkının izlenmesi
 • Toplumsal katkı uygulamalarının değerlendirilmesi
 • Yıllık çevrimlerin kapatılması
 • İlgili birimlerin toplumsal katkı uygulamalarının değerlendirilmesi
 • İlgili birimlerin yıllık durum raporları
 • Dört yıllık toplumsal katkı çevrimlerinin kapatılması

Kurumda gerçekleştirilecek toplumsal katkı uygulamalarının kontrol edilmesi süreci aşağıdaki şekilde özetlenen bileşenlerden oluşabilir.

Şekil 1. Toplumsal Katkının İzlenmesi İçin Kuruma Ait Belgeler

4. Önlem Alma

Kurumların toplumsal katkı etkinliklerini değerlendirdikten sonra yapmaları gereken süreçlerden birisi önlem alma bir başka deyişle iyileştirme çalışmaları yapmasıdır. Aşağıda Önlem alma sürecinde yapılabilecekler yer almaktadır:

 • Toplumsal katkı politikalarının güncellenmesi
 • Yeni toplumsal katkı etkinlikleri planlanması (toplumsal katkı çıktıların belirlenmesi yeni yöntem ve tekniklerin ve ölçme-değerlendirmelerin belirlenmesi)
 • İç ve dış paydaş görüşlerinin toplumsal katkı çalışmalarına yansıtılması
 • Toplumsal katkı uygulamalarının güncellenmesi
 • Toplumsal katkı için yeni paydaşların belirlenmesi
 • Toplumsal katkı ölçüt ve standartlarının güncellenmesi
 • Yasal mevzuat değişikliği için öneriler sunulması
Son güncelleme 16 Temmuz 2019

Bu içerik faydalı mıydı?

İlgili İçerikler