1. Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

Kurumsal Dış Değerlendirme nedir? Akreditasyon ile arasındaki fark nedir?

Kurumsal Dış Değerlendirme kurumun ürün üretmek ya da hizmet sunmak amacıyla oluşturduğu misyon, vizyon ve hedeflerine ulaşmada gösterdiği performansın daha önceden belirlenen ölçütlere göre kurum dışı bir gözle değerlendirilmesidir. Yükseköğretim kurumsal dış değerlendirme süreci, kurumun kendi iç değerlendirme sürecinden de yararlanmak suretiyle Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından organize edilen bir değerlendirme takımı aracılığıyla değerlendirmesini kapsamaktadır. Bu süreç, program değerlendirmesi ve akreditasyonundan farklı olarak kurumun genel değerlendirmesi üzerine odaklıdır. Ayrıca dış değerlendirme süreci kurum bütününü değerlendiren bir geri bildirim niteliği taşırken, akreditasyon Yükseköğretim kurumunun eğitim-öğretimine yönelik değerlendirici kuruluşun kullandığı ölçütler dahilinde verilen bir yeterlilik belgesidir.

Kalite Komisyonu oluşturulurken her fakülteden 1 kişi olması isteniyor. Kadrosu aynı fakültede olup başka birimlerde (Örn. Enstitü, MYO gibi) görevlendirilmiş kişiler de komisyon üyesi olarak yer alabilir mi?

Bu husus Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliğinde “Komisyon üyeleri, aynı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve birden fazla olmamak ve farklı bilim alanlarından olmak üzere üniversite senatolarınca belirlenen üyelerden oluşur. Komisyon üyeleri arasında yükseköğretim kurumu genel sekreteri, öğrenci temsilcisi ile kamu yükseköğretim kurumlarında strateji geliştirme daire başkanı ve vakıf yükseköğretim kurumlarında ilgili süreçlerden sorumlu birim yöneticisi de bulunur. Üye sayısı, senato tarafından belirlenen üyelerin iki yıldan az olmamak şartıyla üyelik süreleri ile komisyonun çalışma usul ve esasları üniversite senatolarınca, senatosu bulunmayan yükseköğretim kurumlarında yönetim kurullarınca belirlenir ve yükseköğretim kurumunun internet sayfasında kamuoyu ile paylaşılır.” şeklinde hükme bağlanmıştır.

Kurum İç Değerlendirme Raporları ne zaman hazırlanmalı ve Yükseköğretim Kalite Kurulu’na ne zaman iletilmeli?

Yükseköğretim Kurumları tarafından, Kurum İç Değerlendirme Raporları Ocak-Mart aylarında hazırlanmalı ve Nisan ayı sonuna kadar Kalite Kurulu’na iletilmelidir.

Kurum İç Değerlendirme Raporu her bir fakülte/enstitü/bölüm/program özelinde hazırlanabilir mi?

Kurum kendi kalite güvence sistemi dahilinde fakülte/enstitü/bölüm/program özelinde iç değerlendirme raporu hazırlayabilir ve bu raporları web sayfasında kamuoyu ile paylaşabilir. Ancak Yükseköğretim Kalite Kurulu’na sunulacak olan Kurum İç Değerlendirme Raporu hazırlanırken kurumun yapısı bir bütün olarak ele alınmalı ve birim bazında ayrı ayrı iç değerlendirme raporları arka arkaya eklenerek yazılmamalıdır.

Vakıf Meslek Yüksekokulları için raporlamada bir farklılık olacak mıdır?

Vakıf Meslek Yüksekokulları da tüm yükseköğretim kurumlarına benzer şekilde Kurum İç Değerlendirme Raporlarını hazırlayacaklardır.

Kurum İç Değerlendirme Raporu hazırlanırken mali takvim yılı mı, akademik takvim yılı mı temel alınmalıdır?

Her yıl hazırlanacak raporlarda mali takvim yılı esas alınacaktır. Raporlamada mevcut durumun ortaya konulması için güncel verilerin kullanılması beklenmektedir. Yıllar bazındaki değişim ve gelişmeleri anlatabilmek üzere varsa önceki yıllara ilişkin verilere de yer verilmesi beklenmektedir.

Kurum İç Değerlendirme Raporu hazırlanırken “Eğitim-Öğretim” bölümünde örneklemeler nasıl yapılmalıdır? (İlgili konudaki örneklemeler tüm programları içerecek şekilde ders dosyalarının sunulması, web sayfasından ulaşılabilen bilgilerin verilme şekli nasıl olacaktır?) Bu kısım Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi esas alınarak mı hazırlanmalıdır?

Raporun içermesi gereken hususlara genel bir çerçeve çizilmiş olmakla birlikte kurumların tarihsel geçmişi, büyüklüğü, misyonu birbirinden farklı olacağından mevcut sorulara ne şekilde cevap vereceği konusunda kurumlar kendi özgün yaklaşımlarını kullanma konusunda özgürdür.

Eğitim-öğretim başlığı altında asıl beklenen husus bütün programlar için mevcut durumun ortaya konması, sürecin nasıl izlendiğinin açıklanması ve sürekli iyileştirmenin nasıl sağlandığının ortaya konulmasıdır.

Eğitim-öğretim ile ilgili kurumun genel politikası, mevcut yaklaşımı ve bu kapsamda uyguladığı kalite güvence mekanizmalarını açıklaması ve gerekli durumlarda örneklemesi beklenmektedir. Eğer program çıktıları, ders öğrenme çıktıları vb. bilgilere elektronik ortamda erişilebiliyorsa erişim adreslerinin verilmesi uygun olacaktır. İyi uygulama örneklerinin sunulması ve gerekli yerlerde örneklerle açıklamaların yapılması da mümkündür.

Fakülte sayısı, program sayısı fazla olan büyük üniversiteler Kurum İç Değerlendirme Raporunu ne şekilde hazırlamalıdır?

Raporda kurumun eğitim-öğretim hizmeti sunan birimleri hakkında özet bilgilere yer verilmelidir. Detaylı bilgilerin sunulmasını gerektiren durumlarda bu tür geniş bilgi ve verilere rapor ekinde yer verilmesi ya da söz konusu bilgilere elektronik olarak erişilmesi mümkün ise erişim adresi verilmelidir.

Kurum İç Değerlendirme Raporunda yer alan “Araştırmacı” kavramı neyi ifade etmektedir? Araştırma sürecine ilişkin ayrı kadro tahsisi mi olacaktır?

Bu kapsamda ayrı bir araştırmacı kadrosu ihdası söz konusu değildir. Yükseköğretim kurumlarında eğitim-öğretim sürecini de yürütmekle görevli olan öğretim üyeleri/öğretim elemanları kastedilmektedir.

Kurum İç Değerlendirme Raporunu gönderdikten sonra Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından bir geri bildirim yapılacak mı? Kurumsal dış değerlendirmenin geçerliliği kaç yıl olacaktır?

İlgili Yönetmelik kapsamında yıllık iç değerlendirme raporları Yükseköğretim Kalite Kurulu’na iletildikten sonra kurumlara her yıl resmi bir geri bildirim yapılması konusunda bir yükümlülük bulunmamaktadır. Dış değerlendirmesi yapılan kurum için değerlendirme takımı tarafından hazırlanan geri bildirim raporu hem ilgili kuruma sunulacak hem de Kurulun web sayfasında yayınlanacaktır. O yıl içinde kurumsal dış değerlendirme sürecinden geçen kurumların bilgilerine ÖSYS kılavuzunda da yer verilecektir. Kurumların beş yıl içerisinde en az bir kere dış değerlendirme sürecinden geçmesi gerektiğinden bu değerlendirmenin geçerlilik süresi 5 yıl olacaktır. Sürecin iş yükü dikkate alındığında her yıl 40 civarında yükseköğretim kurumunun dış değerlendirme sürecinden geçmesi beklenmektedir. Yeterli sayıda gönüllü müracaatın olmaması durumunda, Kalite Kurulu tarafından belirlenecek kriterler (daha önce başka bir dış değerlendirme kuruluşu tarafından değerlendirmeden geçmiş olma, kuruluş tarihi, devlet/vakıf yükseköğretim kurumu dengesi vb.) dahilinde kurumların değerlendirme sürecine tabi tutulmaları planlanmaktadır.