1. Tanım ve Terimler Sözlüğü

Tanım ve Terimler Sözlüğü

All | A B D E İ K L M Ö P S T V Y
There are currently 8 kavram in this directory beginning with the letter İ.
İç Kalite Güvence Sistemi
Kurumun kalite güvence politikasını, eğitim-öğretim standartlarını, araştırma standartlarını, topluma hizmet standartlarını, uluslararasılaşma standartlarını, Yönetişim standartlarını, bu standartlara uygun akademik yaşamın kanıtlarını veya iyileştirme adımlarını içerir. Özellikle, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve yönetim kalite güvencesi alt sistemlerinden oluşan üniversitenin misyon ve vizyonu ile uyumlu stratejileri ve bu stratejileriyle ilişkili hedeflerine ulaştığının belirlenmesi amacıyla oluşturduğu mekanizmaları, değerlendirme süreçleri ve ilgili ölçme ve değerlendirme faaliyetleridir.

İdari Birimler
Yükseköğretim idari birimleri, üniversitelerin temel süreçlerini desteklemek üzere yürütülen, öğrenciye ve çalışanlara yönelik destek hizmetlerini yürüten birimlerdir.

İdari Yapılanma
Kurumun eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı, idari destek süreçlerinin yönetilmesini ve tüm uygulamaların kurumsallaşmasını sağlamak üzere oluşturulan organizasyonel yapıdır.

İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY)
Kurumların en değerli varlığı olan, bireysel ve toplu olarak örgütsel amaçlara ulaşılmasına katkıda bulunan çalışanların stratejik, kapsamlı ve iç tutarlılığı olan bir yaklaşımla yönetilmesidir.

İş Yükü
Öğrenme çıktılarına ulaşmak için öğrencinin harcadığı zamana/emeğe denir.

İş Yükü Temelli Kredi
Hedeflenen öğrenme çıktılarına ulaşabilmek amacıyla her bir dersin tamamlanması için gerekli öğrenci iş yükünü gösteren sayısal değerdir.

İşbirliği Yönetimi
Kuruluş dışı işbirliklerinin kurumun misyonu ve hedefleri doğrultusunda oluşturularak, sürdürülebilir yarar sağlamak üzere yönetilmesi sürecidir.

İyileştirme Çevrimi (PUKO Döngüsü)
Süreçlerde Planlama, Uygulama, Kontrol etme ve Önlem alma aşamalarından oluşan iyileştirme çevrimi