1. Tanım ve Terimler Sözlüğü

Tanım ve Terimler Sözlüğü

All | A B D E İ K L M Ö P S T V Y
There are currently 10 kavram in this directory beginning with the letter K.
Kalite Güvence Sistemi
Yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerinin iç ve dış kalite güvencesi ve akreditasyon süreçlerini planlama ve uygulama esaslarının tümünü kapsar.

Kalite Güvencesi Kültürü
Kalite güvencesi yaklaşımının günlük akademik yaşamda paydaşların izleyebileceği şekilde kurumsal, birimler düzeyinde ve bireysel olarak benimsenmesi ve içselleştirilmesini ifade etmektedir.

Kalite Komisyonu
Yükseköğretim kurumlarının, kendi kurumlarında kalite güvencesi çalışmalarının yürütülmesi amacıyla oluşturulan komisyondur.

Kalite Politikası
Kurumun kalite güvence stratejisi, kurumdaki eğitim ve araştırma ilişkisi, kalite güvence uygulamalarını, mekanizmalarını ve süreçleri ile kalite güvence organizasyonunun tanımlandığı çerçeve esasları

Kurumsal Dış Değerlendirme Programı
Yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin kalitesinin, beş yılda en az bir defa olmak üzere Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından periyodik olarak gerçekleştirilecek dış değerlendirme süreci

Kurumsal Dış Değerlendirme Takımı
Bir yükseköğretim kurumunun dış değerlendirme programını yürütmek üzere takım başkanı ve dış değerlendiricilerden oluşan takımı ifade etmektedir.

Kurumsal Geri Bildirim Raporu (KGBR)
Kurumsal dış değerlendirme programı kapsamında değerlendirilen yükseköğretim kurumu için dış değerlendiriciler tarafından hazırlanan kurumun güçlü ve iyileşmeye açık alanlarını içeren rapordur.

Kurumsal İç Değerlendirme
Bir yükseköğretim kurumunun veya programının kalitesini kendi içinde mekanizmalar yardımıyla değerlendirmesi

Kurumsal İç Değerlendirme Raporu (KİDR)
Yükseköğretim kurumunun; eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerine ilişkin kalite güvencesi süreçlerini izlemek amacıyla yükseköğretim kurumu tarafından her yıl hazırlanan raporu

Kurumsal Performans Yönetimi
Performans yönetim modeli planlama aşamasıyla ile başlar. Planlama aşamasında; vizyon, stratejiler, iç ve dış paydaş beklentileri gibi unsurlar dikkate alınarak performans öncelikleri belirlenir. Bu aşamada uygun ölçüm sisteminin (ölçüm yöntemi, ölçütler, ölçüm araçlarından oluşur) de belirlenmesi gerekir. Daha sonra Sürekli İyileştirme ve Değişim Yönetimi uygulamalarıyla kurumsal performans geliştirilir. Belirli periyotlarda ise kurumsal performans ölçülür ve sonuçlar değerlendirilerek gözden geçirme süreci (Kurum İç Değerlendirme Raporları vb.) tamamlanır. Gözden geçirme sonucunda elde edilen bilgilerle de planlama aşamasına geri bildirim sağlanır. Dışsal gereksinimler ve performans referansları da performans değerlendirmede girdi sağlayarak bu süreçte yer alırlar. Performans referansları; rekabete dayalı kıyaslama, üniversite sıralamaları, dış değerlendirmeler, paydaş anketleri ve rakip analizlerinden oluşabilir.